Rural Community Land Trust

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Mae’r cynnig hwn ar gyfer cynllun peilot dwy flynedd gyda’r nod o ddatblygu Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol ar gyfer Sir Benfro. Mae’r gweithgaredd wedi’i nodi yn nhabl rhesymeg ymyrryd LEADER  a’r ddogfen Strategaeth Datblygu Lleol.

Cyflawniadau prosiect:

Byddai’r prosiect peilot yn cyflogi swyddog Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol a fyddai’n canolbwyntio ar yr agweddau allweddol canlynol ac yn adrodd yn ôl arnynt:

  1. Yr angen am dai gwledig
  2. Dewis amgen o dai fforddiadwy i’w rhentu
  3. Y galw am safleoedd hunanadeiladu
  4. Datrysiad cyd-drigo
  5. Helpu cymunedau i nodi a rhoi sylw i broffil poblogaeth sy’n heneiddio ac anghysondeb o ran prisiau tai.
  6. Ymchwilio i ddulliau o ddatblygu sgiliau ar gyfer hunanadeiladu, a’u treialu
  7. Datblygu archwiliad o dir ac adeiladau gyda chymorth y Cyngor Sir
  8. Cynorthwyo Adran Gynllunio’r Cyngor – e.e. safleoedd eithriedig
  9. Cynyddu cyfraddau meddiannaeth barhaol pentrefi arfordirol
  10. Denu cyfalaf i’w fuddsoddi – ceisiadau grŵp.

Buddiolwyr y prosiect:

Sir Benfro

Enw llawn:

Andy Dixon

Rhif Cyswllt:

01834 860965

Ebost: info@planed.org.uk

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top