Compassionate Communities Pembrokeshire

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Mae Cymuned Dosturiol yn gymuned sy’n gyfforddus yn trafod y materion sy’n codi o ‘heneiddio’ a salwch ac mae’n ddull gweithredol tuag at ddatblygu cymunedol. Mae’n cynnwys dinasyddion yn eu gofal diwedd oes eu hunain, yn ymdrin â phryderon ac yn cynnig datrysiadau. Yn y broses, gall hyn newid amgylcheddau, diwylliannau, ymddygiad ac agweddau cymdeithasol tuag at brofiadau diwedd oes a hunanofal. Mae potensial i leihau’r pwysau sylweddol sy’n wynebu’r gwasanaeth Iechyd Statudol, y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Trydydd sector. Bydd dinasyddion yn wybodus ac yn gallu cefnogi ei gilydd i feddwl am, trafod ac ysgrifennu eu cynlluniau gofal ar gyfer y dyfodol. Mae cynllunio ar gyfer ein hanghenion gofal yn y dyfodol yn golygu siarad am farwolaeth, marw, gofalu a galar ac mae’r rhain yn bynciau nad yw’r boblogaeth gyffredinol yn teimlo’n gyfforddus yn eu trafod. Yn ogystal, mae yna ddiffyg cymorth wedi’i hwyluso i alluogi unigolion, teuluoedd a grwpiau i siarad am y materion hyn gyda’i gilydd ac i gymryd rheolaeth a chyfrifoldeb am eu gofal iechyd eu hunain yn y dyfodol.

Cyflawniadau prosiect:

Mae amcanion y prosiect yn cynnwys: gwella ansawdd bywyd unigolion sy’n byw gyda salwch datblygedig ac yn wynebu marw, gofal, colled a marwolaeth; i leihau’r ofn, yr ansicrwydd a’r diffyg gwybodaeth sy’n gweithredu fel rhwystrau sy’n atal pobl rhag cael mynediad i ofal lliniarol; gwella mynediad i adnoddau ymhlith y cyhoedd/ grwpiau cymunedol/ unigolion sy’n byw gyda salwch sy’n cyfyngu ar fywyd; hyrwyddo a datblygu dull iechyd cyhoeddus sy’n seiliedig ar dystiolaeth tuag at ofal lliniarol ac i ddatblygu a gwerthuso adnoddau y gellir eu haddasu ar gyfer eu defnyddio’n lleol.

Buddiolwyr y prosiect:

Byddwn yn datblygu ystod o weithgareddau o gwmpas 4 clwstwr Meddygon Teulu yn Sir Benfro, sef Saundersfoot, Penfro, Solfach a Brynberian. Bwriad y gweithgareddau hyn yw galluogi pobl sy’n byw yn y cymunedau hyn i siarad mwy am fyw’n dda a marw’n dda (Marwolaeth, Marw, Colli a Gofalu). Bydd hyn yn cael ei gynllunio gyda sefydliadau sy’n bodoli eisoes sy’n gweithio yn y maes Gofal Henoed a gofal diwedd oes. Bydd y prosiect yn cefnogi pobl y Sir i feddwl ychydig yn wahanol am ofal diwedd oes a marwolaeth, i annog pobl i gynllunio ymlaen llaw, i siarad ag eraill a chynnig cymorth ymarferol yn y gymuned i’r rhai sy’n wynebu diwedd oes. Byddwn yn defnyddio dull Datblygu Cymunedol i hwyluso cyfres o ddigwyddiadau, gweithdai a chyfarfodydd cymunedol a fydd yn galluogi cymunedau i wella eu Cyfalaf Cymdeithasol cyfunol (o ran Ymddiriedaeth, Empathi a Chydweithrediad).

Enw llawn:

Luke Conlon

Rhif Cyswllt:

01437 532715

Ebost: luke@communitychoice.org.uk

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top