Map o Brosiectau

Dyrannwyd 3.3m i LEADER i 66 o brosiectau cymunedol ar draws eu 5 thema wahanol.

Pasport Pysgota Gorllewin Cymru

Mae hwn yn Brosiect Cydweithredol o fewn ardaloedd GGLl Sir Benfro (GGLl Arweiniol), Sir Gaerfyrddin a Cheredigion ac mae ei amcanion yn cynnwys cysylltu â ffermydd a thirfeddianwyr sydd â hawliau pysgota, gan ddarparu ffynhonnell incwm arall iddynt; cysylltu â darparwyr llety a llenwi llety ar adegau llai poblogaidd o'r flwyddyn; cysylltu â thywyswyr/hyfforddwyr lleol; rheoli digwyddiadau i gefnogi prosiect a gweithio tuag at system gynaliadwy, hunan-ariannu https://westwalesriverstrust.org/

Radio Beca

Prosiect ar y cyd rhwng ardaloedd GGLl Ceredigion (LAG Arweiniol), Sir Benfro Sir Gaerfyrddin i ysgogi, galluogi a chefnogi cymunedau’r tair sir i greu clystyrau holi a thrafod gyda’r nod o ddarlledu fel y prif ysgogydd. Sefydlwyd y prosiect i ddyfnhau’r ddealltwriaeth o botensial darlledu cymdeithasol fel modd pwerus o greu a chynnal cymuned. Bydd y cyfranogwyr unigol a’r cymdogaethau y maent yn eu gwasanaethu yn elwa ar yr un pryd trwy ddysgu, arbrofi a defnyddio sgiliau cymdeithasol a thechnolegol https://www.cynnalycardi.org.uk/activities/cooperation/dod-ynghyd-coming-together-radio-beca/

Economi Gylchol a Chyfnewid Ieuenctid

Prosiect cydweithredu rhwng JAPA, y Ffindir (Arweinydd) a Sir Benfro. Y prif nod yw ysbrydoli ac ymgysylltu â phobl ifanc mewn ardaloedd gwledig i gymryd rhan mewn camau gweithredu tuag at ddatblygu economi gylchol a chynaliadwyedd wrth ddatblygu sgiliau entrepreneuraidd. Bydd y prosiect yn casglu ac yn cyfnewid syniadau, profiadau a gwybodaeth trwy gysylltiadau trawswladol a chynyddu ymwybyddiaeth amgylcheddol. Bydd y dull cydweithredol hwn yn caniatáu i syniadau a dysg gael eu rhannu rhwng gwahanol wledydd a diwylliannau https://www.japary.fi/rewivisions/

Astudiaeth Dichonoldeb ar Fodelau Logisteg Cynaliadwy o Ddosbarthu Bwyd

Astudiaeth a gomisiynwyd fel prosiect cydweithredol rhwng Ceredigion (Arwain), Caerfyrddin a Sir Benfro i ymchwilio i fodelau logisteg cynaliadwy o ddosbarthu bwyd yn y tair sir. Mae pandemig COVID-19 wedi dangos galw cynyddol am ddosbarthu bwyd yn lleol/rhanbarthol, gyda llawer o fusnesau’n gwerthu’n uniongyrchol i gwsmeriaid. Mae'r duedd hon, sy'n deillio o angen a hygyrchedd, yn tynnu sylw at fodelau amgen sy'n cefnogi set o werthoedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Bydd y prosiect yn sefydlu grwpiau ffocws, yn dadansoddi’r sefyllfa bresennol, yn ymchwilio i fodel cyflawni posibl ac yn cynhyrchu adroddiad ysgrifenedig terfynol https://www.arwainsirbenfro.cymru/media/4jqdp42a/feasibility-study-on-sustainable-logistic-models- of-food-distribution-final-report-v3-0.pdf

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top