Atebion i'ch cwestiynau cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 ar ôl i’r holl brosiectau gael eu cwblhau a chyllid wedi’i ddyrannu. Yn dilyn pum mlynedd lwyddiannus o gyflenwi a chau’r rhaglen, mae’r tîm wedi symud ymlaen. Fodd bynnag, os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y bydd PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol yn gallu cynorthwyo, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Credwn fod ystyried themâu LEADER wrth ysgrifennu unrhyw gais am gyllid neu gynllun prosiect yn dangos arfer gorau wrth ddatblygu prosiectau cymunedol. Mae LEADER yn ddull o’r gwaelod i fyny a arweinir gan y gymuned sy’n annog gweithio mewn partneriaeth, rhwydweithio a chydweithredu traws-sector. Yng Nghymru, roedd pob prosiect a gweithgaredd yn gysylltiedig ag un o themâu LEADER, sef:

  1. Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol
  2. Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr
  3. Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol
  4. Ynni adnewyddadwy ar lefel gymunedol
  5. Ymelwa ar dechnoleg ddigidol

Gallwch ddysgu mwy am egwyddorion a themâu LEADER yma.

Cefnogodd Arwain Sir Benfro 66 o brosiectau drwy’r Grŵp Gweithredu Lleol ledled Sir Benfro. Gallwch ddysgu mwy am gyflawniadau a chamau nesaf y prosiectau yn yr adroddiad gwerthuso ac yn nhudalennau'r prosiect.

Os na allwch ddod o hyd i gyfeiriad gwe neu fanylion cyswllt ar dudalen eu prosiect yna cysylltwch â PLANED.

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Edrychwch ar en hadnoddau.

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y bydd PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol yn gallu cynorthwyo, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top