Arwain Sir Benfro yw’r Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ar gyfer Sir Benfro

y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG)

Mae’r LAG, Arwain Sir Benfro, yn dod â chynrychiolwyr o’r sectorau cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector i gyflwyno’r Strategaeth Ddatblygu Leol (LDS) ar gyfer Sir Benfro.

Mae’r LDS yn adnabod yr heriau a’r cyfleoedd ar gyfer Sir Benfro, ac yn darparu fframwaith ar gyfer sut fydd cyllid LEADER yn cael ei ddefnyddio yn y sir.

Y LAG yw’r corff sy’n gyfrifol am wneud penderfyniadau a gweinyddu cyllid LEADER i brosiectau ledled Sir Benfro.

Mae gan y LAG Gadeirydd annibynol, Nic Wheeler OBE, ac Is Gadeirydd Emma Lewis o Gymdeithas Mudiadau Trafnidiaeth Gymunedol Sir Benfro (PACTO).

Mae Stella Hooper, Rheolwr Cyllid Allanol ym Mhorthladd Aberdaugleddau, wedi bod yn aelod o’r LAG ers ei ffurfio yn 2015. Yma, rhanna ei phrofiadau o fod yn rhan o’r LAG.

“Rydw i’n cynrychioli Porthladd Aberdaugleddau ar y LAG a’r Is-LAG. Fel Porthladd Ymddiriedolaeth a chwaraewr unigryw yn yr economi lleol, rydym yn ymrwymedig i gyfrannu at y gymuned leol ble gallwn ychwanegu gwerth a gwella cyfleoedd i’n rhanddeiliaid yn y pendraw – cenedlaethau’r dyfodol. Mae cynrychiolaeth ar y LAG yn un enghraifft o hyn.

“Yr Is-Lag yw un o’r pethau mwyaf diddorol o fod yn rhan o LEADER, gan mai dyma ble mae’r prosiectau yn cael eu trafod a’u hasesu’n fanwl.

“Dros y blynyddoedd nesaf rwy’n edrych ymlaen at gael gweld sut mae’r prosiectau yn gwneud cynnydd yn erbyn y targedau a gweld adolygiad cynhwysfawr o’r holl brosiectau fel bod gennym ddarlun clir o’r hyn sydd wedi’i gyflawni ynghyd ag argymhellion ar gyfer y dyfodol. Rydym wedi rhoi cymeradwyaeth i nifer o brosiectau da a fydd yn gadael etifeddiaeth o fuddion i’r sir.”

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top