Arwain Sir Benfro - y Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) ar gyfer Sir Benfro

Y Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl)

Penodwyd PLANED fel y Corff Arweiniol i redeg y Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Roedd gan PLANED cytundeb gyda Llywodraeth Cymru.

Fel y Corff Arweiniol, PLANED oedd yn cyflogi’r swyddogion i gefnogi ceisiadau cyllid, nhw oedd yn trefnu cyfarfodydd a’r Cytundebau Cyllid, nhw oedd yn monitro a gwerthuso’r Rhaglen ac yn casglu gwbodaeth ar gyfer y Targedau.

PLANED oedd yn atebol i Rhwydwaith Gwledig Cymru fel rhan o’r Rhaglen Datblygu Gwledig yng Nghymru.

Cyn cychwyn ar LEADER, roedd rhaid i bob sir sefydlu Grwp Gweithredu Lleol (GGLl). Yn Sir Benfro, ‘Arwain Sir Benfro’ oedd enw’r Grwp Gweithredu Lleol.

Roedd cynrychiolaeth o’r sectorau cyhoeddus, preifat a chymunedol ar y Grwp Gweithredu Lleol a’r ffocws oedd cyflawni Strategaeth Datblygu Lleol Sir Benfro – y ddogfen oedd yn amlinellu'r anghenion a'r cyfleoedd a nodwyd ar gyfer Sir Benfro.

Roedd Grŵp Gweithredu Lleol LEADER Sir Benfro yn cyfarfod yn Chwarterol. Roedd gan y Grwp Cadeirydd, Cynghorydd Tony Baron, ac Is-Gadeirydd, Tegryn Jones, Prif Weithredwr PCAP. Dan arweiniad y Cadeirydd blaenorol, Nic Wheeler, cefnogwyd dros 65 o brosiectau a Prosiectau Cydweithredol fel rhan o LEADER.

Nawr, mae angen sicrhau bod dros 70 o brosiectau yn cael eu cwblhau yn llwyddiannus ac yn hyrwyddo gweithgaredd economaidd cynaliadwy ac yn elwa llesiant preswylwyr Sir Benfro. Y nod hir dymor yw sicrhau bod Sir Benfro yn elwa’n gyfrannol o unrhyw gyllid sy’n disodli cyllidebau’r LEADER UE.

Roedd Stella Hooper, Rheolwr Cyllid Allanol ym Mhorthladd Aberdaugleddau, wedi bod yn aelod o’r Grwp Gweithredu Lleol (LAG) ers ei ffurfio yn 2015. Yma, rhanna ei phrofiadau o fod yn rhan o’r LAG.

“Rydw i’n cynrychioli Porthladd Aberdaugleddau ar y LAG a’r Is-LAG. Fel Porthladd Ymddiriedolaeth a chwaraewr unigryw yn yr economi lleol, rydym yn ymrwymedig i gyfrannu at y gymuned leol ble gallwn ychwanegu gwerth a gwella cyfleoedd i’n rhanddeiliaid yn y pendraw – cenedlaethau’r dyfodol. Mae cynrychiolaeth ar y LAG yn un enghraifft o hyn.

“Yr Is-Lag yw un o’r pethau mwyaf diddorol o fod yn rhan o LEADER, gan mai dyma ble mae’r prosiectau yn cael eu trafod a’u hasesu’n fanwl.

“Dros y blynyddoedd nesaf rwy’n edrych ymlaen at gael gweld sut mae’r prosiectau yn gwneud cynnydd yn erbyn y targedau a gweld adolygiad cynhwysfawr o’r holl brosiectau fel bod gennym ddarlun clir o’r hyn sydd wedi’i gyflawni ynghyd ag argymhellion ar gyfer y dyfodol. Rydym wedi rhoi cymeradwyaeth i nifer o brosiectau da a fydd yn gadael etifeddiaeth o fuddion i’r sir.”

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top