Annog partneriaeth, rhwydweithio a chydweithredu

Beth yw LEADER?

Mae LEADER yn ddull o'r gwaelod i fyny a arweinir gan y gymuned sy'n annog gweithio mewn partneriaeth, rhwydweithio a chydweithredu ar draws y sector. Ffocws y cynllun yw Datblygu Lleol dan Arweiniad Cymunedol (CLLD), a chyflawnir hyn trwy rymuso Grwpiau Gweithredu Lleol (GGLl) yn y broses o'u datblygiad gwledig eu hunain a dyrannu adnoddau iddynt at y diben hwn.

Mae LEADER yn seiliedig ar saith egwyddor:

Partneriaeth gyhoeddus-preifat leol (Grwpiau Gweithredu Lleol)

Strategaethau datblygu lleol yn yr ardal

Cyfranogiad cymunedol - gweithredu strategaethau ‘o’r gwaelod i fyny’

Integreiddio

Arloesi

Rhwydweithio

Cydweithrediad

Y Strategaeth Datblygu Lleol (LDS)

Arwain Sir Benfro yw'r corff gwneud penderfyniadau ar gyfer dyrannu arian LEADER i brosiectau yn Sir Benfro.

Mae gan Sir Benfro Strategaeth Datblygu Lleol (LDS), cynllun gweithgaredd pum mlynedd sy'n darparu'r fframwaith ar gyfer defnyddio cronfeydd LEADER yn y sir.

Mae dogfen y Strategaeth Datblygu Lleol (LDS) yn amlinellu'r anghenion a'r cyfleoedd a nodwyd ar gyfer Sir Benfro.

Strategaeth Datblygu Lleol (PDF)

Rhaid i bob prosiect a gefnogir gan y GGLl gyd-fynd â'r blaenoriaethau a nodir yn y LDS

Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol

Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr

Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol

Ynni adnewyddadwy ar lefel gymunedol

Ymelwa ar dechnoleg ddigidol

Ein cynllun 5 mlynedd

Strategaeth Datblygu Lleol

Mae gan Arwain Sir Benfro Strategaeth Datblygu Lleol (LDS) - cynllun gweithgaredd pum mlynedd yr hoffem ei weld yn cael ei gefnogi yn Sir Benfro. Mae'n cynnwys set o gamau gweithredu ac amcanion datblygu gwledig.

Ysgrifennwyd y ddogfen ar ôl ei dadansoddi a'i hymgynghori yn y sir yn 2014 ac mae'n cael ei hadolygu'n flynyddol. Mae'n nodi meysydd allweddol ar gyfer datblygu a chefnogi a fydd yn sicrhau bod Sir Benfro yn llewyrchus a'i bod yn parhau i fod yn fywiog ac yn arbennig. Mae'r cynllun yn fandad i Arwain Syr Benfro gynnig cefnogaeth i brosiectau a all ddiwallu'r anghenion a nodwyd. Mae’r broses hon yn helpu i ddarparu cyfeiriad ‘o’r gwaelod i fyny’ adeiledig i’r GGLl ar gyfer eu gwaith LEADER.

Ymwadiad

Byddwch yn ymwybodol bod unrhyw syniadau a gyflwynir i Arwain Sir Benfro yn dod yn eiddo deallusol y Grŵp Gweithredu Lleol - ac o'r herwydd gellir eu datblygu a'u rhannu yn ysbryd LEADER er budd y sir.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top