Research for Clynfyw Natural Therapy Health Centre

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Mae ein prosiect presennol yn cynnwys cynlluniau eco therapi mewn ffermydd a choetiroedd sy’n cefnogi pobl gydag amrywiaeth o anghenion synhwyraidd penodol a chymhleth sy’n dod atom dan y label anabledd dysgu. Hoffem ehangu’r maes hwn o’n gwaith, yn arbennig i’w wneud yn fwy gwerthfawr ar gyfer pobl sy’n gwella o salwch iechyd meddwl, trwy ddatblygu Gwasanaeth Iechyd Therapi Naturiol y gallwn ei ddatblygu, ac ehangu ein gwaith presennol, gyda ffocws llawer mwy trylwyr ar yr agweddau iechyd a gwellhad. Y prosiect yr ydym yn gobeithio ei ariannu trwy LEADER yw cyllido Astudiaeth Ddichonoldeb yn edrych ar y ffordd orau i ddatblygu’r Gwasanaeth yma. Rydym hefyd yn bwriadu creu ffilm fer a hygyrch y gellir ei defnyddio fel ffordd o gyflwyno’r cysyniad o Ganolfannau Iechyd Naturiol, yn arwain ymlaen at Astudiaeth Ddichonoldeb mwy trylwyr ac academaidd ar bapur

Cyflawniadau prosiect:

Rydym yn cynnig:
I ddatblygu’r syniad, hoffem redeg Prosiect Ymchwil a datblygu Astudiaeth Ddichonoldeb dros gyfnod o 250 awr yn rhedeg am chwe mis a fyddai’n ein galluogi i ddatblygu’r syniad yn dilyn arfer gorau. Byddai hyn yn cynnwys ymweliadau i brosiectau Synhwyraidd eraill yn y Deyrnas Unedig. Cynhaliom Brosiect Peilot yn ystod haf 2016 gyda 10 o ddyddiau gweithgaredd therapiwtig i bobl a fyddai’n elwa fwyaf o’r cynllun hwn. O ganlyniad i’r Prosiect yma, byddem wedi datblygu cynllun busnes cynhwysfawr dros dair blynedd a rhagolwg llif arian a fyddai’n arddangos hyfywedd tymor hir y Prosiect, yn manylu’r camau y gellir eu gweithredu, dulliau ariannu yn y tymor hirach a sefydlu partneriaid y gallem weithio gyda nhw i gefnogi a chynnig budd i fwy o bobl.

Buddiolwyr y prosiect:

Bydd y Prosiect wedi ei leoli yn Abercych, Gogledd Sir Benfro ac yn cefnogi cymunedau cyfagos gogledd Sir Benfro, de Ceredigion a gogledd Sir Gâr. Rydym wedi ein lleoli mewn ardal wledig iawn, a’n trefi lleol yw Crymych, Aberteifi a Chastellnewydd Emlyn sydd oll oddeutu 6 milltir i ffwrdd.

Enw llawn:

Jim Bowen

Rhif Cyswllt:

01239841236 / 07980290522

Ebost: Jim.clynfyw@gmail.com

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top