Active and Connected Communities

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Mae’r gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol yn elfen allweddol o raglen 2 flynedd yn peilotio ymagwedd gymunedol dan arweiniad y trydydd sector a gyda dinasyddion yn ganolog i wella iechyd a llesiant yn Sir Benfro.  Mae yna dair elfen i’r rhaglen ataliadau:

  • Cysylltwyr Cymunedol
  • Dinasyddiaeth Weithredol
  • Gwytnwch Cymunedol

Bydd y model ataliadau yn cael ei gyflawni gan Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) yn gweithio mewn partneriaeth agos gyda Chyngor Sir Penfro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

 

Cyflawniadau prosiect:

Rydym yn cynnig:

  • Cyflawni’r “symud i’r chwith” tuag at weithredu cynnar a sicrhau arbedion i fyny’r gadwyn
  • Gwella llesiant unigol a chymunedol trwy ymagwedd seiliedig ar asedau
  • Helpu pobl i wneud dewisiadau pwyllog a byw bywydau mwy iach
  • Gwella mynediad lleol at wybodaeth, cyngor a chymorth
  • Delio gydag atgyfeiriadau mewn modd amserol ac ar y pwynt cyswllt cyntaf
  • Datblygu model yn seiliedig ar arfer gorau lleol a chenedlaethol a rhannu dysgu
  • Bodloni gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Buddiolwyr y prosiect:

Mae gan Sir Benfro boblogaeth sy’n heneiddio ac mae disgwyl i hyn barhau i gynyddu n ystod y blynyddoedd i ddod, gyda’r cynnydd mwyaf ar gyfer y grŵp oedran 85 oed a hŷn, a ragwelir fydd yn codi 93% erbyn 2030. Yn ôl dogfen Strategaeth Pobl Hŷn Sir Benfro a gyhoeddwyd yn gynharach eleni, roedd “Byw yn y Gymuned” a “Chyfranogiad Cymdeithasol” ymysg y pum blaenoriaeth uchaf a nodwyd gan bobl hŷn yn Sir Benfro.

Enw llawn:

Sue Leonard

Rhif Cyswllt:

01437 771198

Ebost: sue.leonard@pavs.org.uk
Dolenni:

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top