Menter Coed (Sir Benfro)

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Canolfan Goetir Cilrhedyn: Dull newydd Defnyddio’r cyfleusterau yng Nghanolfan Goetir Cilrhedyn i hwyluso, cefnogi a datblygu pobl i ddefnyddio adnoddau naturiol y rhanbarth y well.

Canlyniadau'r Prosiect:

Argymhellodd yr astudiaeth fod digon o dystiolaeth y gellir cyflawni dyfodol llwyddiannus.  Byddai'r prosiect yn annog trigolion lleol a chyfranogwyr eraill i gymryd rhan yn seiliedig ar yr astudiaethau achos a gwblhawyd. 

Gwersi a Ddysgwyd:

Bydd Cilrhedyn yn gofyn, fel rhan o'r adfywio gofynnol, gynnig ystod eang o wasanaethau, yn gyffredin â'r holl astudiaethau achos a adolygwyd, os yw am ddenu tenantiaid yn y dyfodol a chyflawni amcanion busnes a sgiliau Coed Cymru a Thir Coed.  Er bod prosiectau eraill wedi dangos y gall y synergeddau a'r rhwydweithiau a gynigir mewn lleoliad a rennir fod yn atyniad allweddol, a chyfrannu'n fawr at amcanion ehangach, mae Cilrhedyn yn dechrau o sylfaen isel iawn o ran nifer yr ymwelwyr neu'r berthynas rhwng y gadwyn gyflenwi. Bydd creu'r math o rwydweithio a chydberthnasau masnachu allanol sy'n cynnal nifer o enghreifftiau'r astudiaeth achos yn gofyn am ymgysylltu ag ystod eang o bartneriaid, cwsmeriaid a sefydliadau eraill o'r un anian.

"Roedd gan yr astudiaeth hon ddatblygu cynaliadwy wrth ei wraidd ac roedd mynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol yn nodwedd allweddol a gyflawnwyd drwy unedau deori busnes a hyfforddiant i greu cyfleoedd lleol i bobl leol dan ac yn ddi-waith yn yr ardal."

Manylion Cyswllt:

Enw llawn:

Ffion Farnell

Rhif Cyswllt:

01970 636 909

Ebost: director@tircoed.org.uk

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top