Menter Coed (Sir Benfro)

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Canolfan Goetir Cilrhedyn: Dull newydd Defnyddio’r cyfleusterau yng Nghanolfan Goetir Cilrhedyn i hwyluso, cefnogi a datblygu pobl i ddefnyddio adnoddau naturiol y rhanbarth y well.

Cyflawniadau prosiect:

Rydym yn cynnig:
Bydd cydlyniad y prosiect ehangach yn cael ei weithredu ar y safle hwn yn ogystal â gweithgareddau Parc Cenedlaethol, i greu canolfan reoli a sicrhau bod gwaith partneriaeth yn cael ei hyrwyddo ac adnoddau wedi eu rhannu ar gyfer gwerth ychwanegol. Gallai’r safle ddarparu lle, cyfleusterau sychu ac odyn a chyngor a chefnogaeth dechnegol ar gyfer trosi coed o goedwigoedd Sir Benfro gyda chysylltiadau i farchnadoedd gwerth uwch ar draws
Cymru.
Prif ffocws yn y safle yma fydd model deori busnes coetir a choed, yn galluogi cyfleoedd ar gyfer pobl leol a hyfforddeion sydd wedi bod trwy’r model hyfforddi Tir Coed i gychwyn eu menter eu hunain trwy gael mynediad at ofod gweithdy a chefnogaeth menter.
•Prosiectau ymchwil – cysylltiadau i’r rhaglenni Coed Cymru ehangach, e.e.:
-Pridd a dŵr
-Addasu i newid hinsawdd
-Asesiad ecosystem
•Arloesi gyda choed
•Gwaith saer ac adeiladu
•Gwasanaethau cadwraeth a choedwigaeth

•Tanwydd pren

Cynigir gofod gweithdy a chefnogaeth pob blwyddyn, gyda hyfforddeion yn gallu cael mynediad at y ddarpariaeth yma am nifer o flynyddoedd, yn dilyn hynny bydd symud ymlaen i Barc Menter Trecŵn ac unedau gyda chymhorthdal yn cael ei ystyried.

Coetir Trecŵn: Hyfforddiant a Choed
Daliad coedwigaeth 400 acer sydd heb ei reoli ers rhai blynyddoedd gydag adeiladau wedi eu gwasanaethu ond sy’n wag ar hyn o bryd y gellid eu defnyddio fel safleoedd hyfforddi a chynhyrchu. Mae yna ymroddiad gan y tîm rheoli i ddefnyddio rhywfaint o’r pren i ddarparu budd i’r gymuned leol, gan ddefnyddio contractwyr a phroseswyr lleol a darparu cyfleoedd hyfforddi. Gallai hyn ddarparu cynhwysedd pwysig yn y rhanbarth i arwain y prosiect ymlaen.
Ffynhonnell coed – Mae’r safle yn cynnig nifer fawr o bren i’w gynnwys yn y gadwyn gyflenwi leol dros nifer o flynyddoedd a’i brosesu ar y safle ar gyfer gwerth ychwanegol. Gellid darparu’r pren yma i Ganolfan Goetir Cilrhedyn i gefnogi mentrau newydd yn ogystal â choed o goetiroedd ar draws y rhanbarth.
Cynhyrchu pren – Gallai adeiladau gwag hefyd fod ar gael i’w defnyddio fel gweithdai ac i letya offer prosesu pren gan sicrhau yr ychwanegir gwerth i’r pren sy’n cael ei echdynnu ar draws safle Trecŵn. Safle hyfforddi – Mae’r lleoliad hwn yn cynnig amrywiaeth eang o safleoedd hyfforddi ar gyfer gweithgareddau rheoli coetir a chyfleoedd am gynnydd.
Rheoli Coetiroedd
~Bydd buddion i goetiroedd eraill ar draws Sir Benfro yn cael eu galluogi trwy weithgareddau elusennol y ddau sefydliad partner.

Buddiolwyr y prosiect:

Bydd amrywiaeth helaeth o’r gymuned yn cael eu cynnwys yn y prosiect gyda nifer fawr o fanteision a deilliannau.

Enw llawn:

Ffion Farnell

Rhif Cyswllt:

01970 636 909

Ebost: director@tircoed.org.uk

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top