Solva Care PIP

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Bydd y prosiect PIP (Atal, Integreiddio, Partneriaeth) yn datblygu ac yn gweithredu model gofal llawn.

Cyflawniadau prosiect:

Bydd yr Ymddiriedolwyr yn penodi Cynorthwyydd Datblygu PIP i weithio gyda’r Ymddiriedolwyr, y Cydlynydd a’r holl asiantaethau perthnasol ar y protocolau a’r gweithdrefnau angenrheidiol i gyflwyno PIP:

  • cydlynu gweithgareddau gofalwyr sy’n cael tâl a gwirfoddolwyr
  • trafod protocolau a gweithdrefnau cydweithio gyda Chwmnïau Gofal cartref sy’n cael tâl a gyda gofalwyr preifat, sy’n cael tâl
  • hwyluso trefniadau cydweithio rhwng y tîm o wirfoddolwyr a’r Gofalwyr Cartref sy’n cael tâl
  • gweithio i gefnogi gofalwyr preifat lleol i gael hyfforddiant ac i sefydlu microfentrau i ddarparu gofal
  • gweithio mewn partneriaeth â’r feddygfa leol, y Bwrdd Iechyd Lleol a’r gwasanaethau cymdeithasol i ddatblygu rhaglen gofal iechyd ataliol er mwyn gohirio neu ddileu dirywiad cynnar i afiechyd, unigrwydd a dibyniaeth
  • cefnogi’r defnydd o’r opsiwn taliadau uniongyrchol a gweithio gyda Diverse Cymru i sefydlu grŵp cymorth taliadau uniongyrchol
  • gweithio gyda’r grwpiau Trydydd Sector, y gwasanaethau statudol, y feddygfa leol, yr ysgol a chlybiau a grwpiau lleol (Perchnogion Cychod, y Grŵp Busnes, y Clwb Hwylio, y Clwb Chwaraeon Dŵr ayyb) i ddatblygu rhaglen o weithgareddau i gefnogi’r rhaglen o fesurau iechyd a gofal cymdeithasol ataliol
  • rhannu arferion da ac elwa ar y dysgu i ddod allan o’r prosiect trwy ddatblygu rhaglen/ pecyn cymorth gyda’r bwriad o gefnogi ac annog cymunedau gwledig bach eraill sy’n ceisio sefydlu eu system darparu gofal cymunedol eu hunain

Buddiolwyr y prosiect:

Lleolir y prosiect yn Solfach a bydd y prosiect yn elwa nifer o drigolion yn y gymuned a phawb sy’n cymryd rhan yn y digwyddiadau.

Enw llawn:

Mollie Roach

Rhif Cyswllt:

07807 091611

Ebost: alanmollie@btinternet.com

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top