Older Person’s Project Developer

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r Prosiect:

Bwriada’r gymdeithas gyflogi Datblygwr Prosiect i ymchwilio i’r angen am gyfleusterau ar gyfer pobl hŷn yn y gymuned leol, yn cynnwys clybiau cinio, dosbarthiadau iechyd a lles, cyfleoedd gwirfoddoli ac i weithio gyda Chanolfan Gofal Dydd Lee Davies ar y safle i ehangu’r ddarpariaeth o bosibl. Mae’r Ganolfan Gofal Dydd ar hyn o bryd yn cael ei gweithredu gan Gyngor Sir Penfro. Hoffai’r gymdeithas hefyd ymchwilio i ddichonoldeb gweithredu’r cyfleuster os bydd yr awdurdod lleol yn terfynu cyllid mewn toriadau cyllideb yn y dyfodol.

Canlyniadau'r Prosiect:

Cynhaliwyd pum digwyddiad yn ystod y flwyddyn gan gynnwys te prynhawn, dawns te/twmpath, diwrnod iechyd a lles, a sesiwn rhwng cenedlaethau. Mae NDCSA wedi meithrin partneriaethau newydd gyda SPAN Arts, Transition Bro Gwaun, Trussell Trust, Banc Bwyd Sir Benfro, Hubbub a llawer o grwpiau lleol bach sy'n croesawu pobl hŷn.

Llwyddodd y prosiect i gysylltu'r grwpiau pobl hŷn yn Bloomfield â grwpiau gofal plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n fuddiol i'r ddwy ochr ar gyfer hen ac ifanc. e.e. Canolfan Gofal Dydd Lee Davies a Meithrinfa Ddydd Bloomfield.    

Barn dros 100 o bobl hŷn yn Arberth a gafodd eu harchwilio a'u cipio a chronfa ddata o grwpiau sy'n croesawu pobl hŷn yn Arberth a grëwyd ac a amlinellodd yr angen am glwb cinio a diddordeb lleol mewn rhannu bwyd dros ben a arweiniodd at Brosiect Oergell Gymunedol a Larder ar gyfer 2018.

"Mae'r gefnogaeth gan Arwain Sir Benfro ac LEADER wedi golygu ein bod wedi gallu ffurfio partneriaethau newydd gyda SPAN Arts, Transition Bro Gwaun, Trussell Trust, Banc Bwyd Sir Benfro, Hubbub, The Campaign to End Loneliness a llawer o grwpiau bach lleol sy'n croesawu pobl hŷn."

Gwersi a Ddysgwyd 

Cynllun peilot llwyddiannus, ond mae angen cadw cofrestrau presenoldeb ar gyfer digwyddiadau.

Manylion Cyswllt:

Enw llawn:

Mrs Janine Perkins

Rhif Cyswllt:

01834 860293

Ebost: Janine.perkins@pembrokeshire.gov.uk

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top