Wellbeing of Future Generations in Dinas Cross

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Byddai’r prosiect hwn yn brosiect peilot mewn cymuned fach, yn defnyddio dulliau arloesol i archwilio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2017) a’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014). Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gofyn am ddull gwahanol o weithio. Mae’n darparu gweledigaeth ar y cyd ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ar gyfer y dyfodol.

Disgwylir i Gynghorau Cymuned ystyried sut y gallant weithio fwyfwy gyda phartneriaid eraill a dinasyddion lleol i gyfrannu at les eu hardal.  Ar gyfer rhai cynghorau cymuned, bydd y dull hwn o weithio yn wahanol iawn a gallai fod yn eithaf heriol.   Gallai’r prosiect hwn gefnogi Cyngor Cymuned Dinas yn ystod y cyfnod pontio hwn i adnabod y gofynion sydd eu hangen i’w galluogi i ddiwallu anghenion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

 

 

Cyflawniadau prosiect:

Byddai’r prosiect hwn yn cyflogi gweithiwr datblygu cymunedol i:

  1. Adnabod cynghorau tref a chymuned eraill sydd eisoes yn gweithio’n fwy ‘cyd-gynhyrchiol’ i adnabod arfer gorau ac ystyried sut y gall rhai syniadau weithio’n ymarferol yn ein cymuned ni.
  2. Ymchwilio i anghenion penodol y gymuned a gweithio gyda darparwyr gwasanaethau, sefydliadau cymunedol a gwirfoddolwyr presennol i adnabod y gwasanaethau sydd eu hangen yn y pentref, ac archwilio sut gall y cyngor cymuned weithio’n fwy effeithiol a ‘chydweithredol’ gyda’r gymuned leol i gynnal a gwella gwasanaethau lleol.
  3. Dechrau hyfforddiant a darparu hyfforddiant i’r cynghorwyr cymuned i ddeall y gofynion statudol newydd a’r newid yn eu rolau a’u cyfrifoldebau.
  4. Gallai’r prosiect hwn weithio gyda Llywodraeth Cymru i ‘brofi’ a chyd-gynhyrchu’r pecyn cymorth ar lawr gwlad. Drwy hwyluso a chreu clystyrau newydd o gynghorau cymuned llai, bydd y gweithiwr datblygu ar gyfer y prosiect hwn yn adnabod cynghorau tref a chymuned eraill y gallai Dinas weithio gyda hwy yn fwy cydweithredol.

Buddiolwyr y prosiect:

Bydd y prosiect yn elwa cymuned Dinas yn unig fel rhan o’r prosiect peilot yma.

Enw llawn:

Lynne Upsdell

Rhif Cyswllt:

01348 811141

Ebost: upsdell21@btinternet.com

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top