Community Wellbeing and Resilience

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Mae’r cynnig prosiect yn gynllun peilot dwy flynedd a fydd yn cyflogi dau swyddog prosiect i archwilio sut all cynghorau tref a chymuned adeiladu cydnerthedd cymunedol trwy ymgysylltu eu cymunedau mewn datblygu asesiadau, cynlluniau a gweithgareddau prosiect llesiant lleol. Bydd y rhain yn bwydo i mewn i ac yn hysbysu’r Asesiad a Chynllun Llesiant ar draws y sir a gyflawnir gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, fel sy’n ofynnol dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Cyflawniadau prosiect:

Diben cyffredinol y prosiect yw gwella llesiant cymunedol ac unigol a chydnerthedd cymunedau, trwy ddatblygu cynlluniau, rhwydweithiau a phrosiectau cymunedol effeithiol sy’n gwneud y defnydd gorau o asedau lleol. Bydd y prosiect yn darparu cynghorau tref a sir ac aelodau’r gymuned gyda’r sgiliau, gwybodaeth a hyder angenrheidiol i ofalu am lesiant eu cymunedau, gan gynnwys y bobl fwyaf bregus sy’n byw yn eu mysg.

 

Buddiolwyr y prosiect:

Cynghorau tref a chymuned, pawb sy’n byw ac/neu’n gweithio yng nghymunedau Sir Benfro.

Enw llawn:

Abi Marriott

Rhif Cyswllt:

01834 860965

Ebost: amim@planed.org.uk
Dolenni:

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top