Community Wellbeing and Resilience

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r Prosiect:

Mae’r cynnig prosiect yn gynllun peilot dwy flynedd a fydd yn cyflogi dau swyddog prosiect i archwilio sut all cynghorau tref a chymuned adeiladu cydnerthedd cymunedol trwy ymgysylltu eu cymunedau mewn datblygu asesiadau, cynlluniau a gweithgareddau prosiect llesiant lleol. Bydd y rhain yn bwydo i mewn i ac yn hysbysu’r Asesiad a Chynllun Llesiant ar draws y sir a gyflawnir gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, fel sy’n ofynnol dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Canlyniadau'r Prosiect: 

Cyflawnwyd allbynnau gwreiddiol fel y 7 Cynllun Llesiant Cymunedol a gyhoeddwyd, gweithdai wedi'u hwyluso, sesiynau hyfforddi a sefydlu canolfannau cymunedol.  Ochr yn ochr â hyn, creodd y Prosiect fapiau rhyngweithiol, a greodd Gynllun Datblygu'r Gymraeg PLANED, lansio 'Arolwg Ymateb COVID Cymunedau Sir Benfro' ac ochr yn ochr â PLANED, mae'n parhau i ddarparu cymorth i fynd i'r afael â mater dŵr ar gyfer cymuned Ffordd Barham.

Un o gyflawniadau mwyaf arwyddocaol CWBR yw'r pecyn adnoddau ar-lein ar gyfer ymgysylltu â phobl ifanc yn y gymuned. Mae'r tîm bellach yn aros am newyddion o geisiadau am gyllid i lansio 'Ieuenctid CWBR'!

'Roedd PLANED yn ein cefnogi i weithio gyda'n gilydd ac rydym bellach yn cydweithio ar wariant gan sicrhau bod anghenion y gymuned (a nodwyd gan y gymuned) yn cael blaenoriaeth. Ni fyddai hyn wedi bod mor llwyddiannus pe na baem wedi cael ein harwain gan PLANED' (Cynghorydd Cymuned)

Gwersi a Ddysgwyd:

Byddai'r Prosiect wedi hoffi cwrdd â mwy a phobl newydd mewn cymunedau yn ogystal ag archwilio dulliau ychwanegol o gynnwys pobl mewn ffyrdd mwy ystyrlon. Nodwyd hefyd bod

Byddent wedi dymuno mabwysiadu dull prawf modd i ddewis y cymunedau y gweithiwyd â hwy'n uniongyrchol yn ogystal â sicrhau canllawiau cliriach ar ba adnoddau y gall y prosiect eu cynnig i bob ardal.  Roedd anawsterau hefyd o ran recriwtio Cynrychiolwyr Ieuenctid er i 8 cyngor fynegi diddordeb yn y rôl ac ymgyrch weithredol ar y cyfryngau cymdeithasol. Rydym yn bwriadu goresgyn yr her hon o fewn 'Ieuenctid CWBR'. 

Manylion Cyswllt:

Enw llawn:

Abi Marriott

Rhif Cyswllt:

01834 860965

Ebost: amim@planed.org.uk

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top