Pembrokeshire Car Chums Feasibility Study

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Rydym yn cynnig cyflawni astudiaeth ddichonoldeb i asesu'r potensial ar gyfer annog a hwyluso rhannu teithiau car yn Sir Benfro ac i ba raddau y gallai hyn helpu datrys anghenion cludiant nad ydynt wedi eu nodi o fewn ac o amgylch y Sir.

Cyflawniadau prosiect:

Rydym yn cynnig:
-Ymchwilio i gynlluniau ac ymagweddau rhannu teithiau sy'n gweithio'n llwyddiannus mewn ardaloedd gwledig eraill ar draws y Deyrnas Unedig/Ewrop (trwy ymchwil desg/ffôn, ymweliadau canfod ffeithiau a rhwydweithio); -Cyflawni astudiaeth ddichonoldeb i ddeall y rhwystrau gwirioneddol a deongledig i rannu teithiau yn Sir Benfro, pa drefniadau rhannu teithiau sydd yna eisoes a beth sy'n gwneud y rhain yn llwyddiannus; -Gweithio gyda lleoliadau presennol (fel neuaddau cymuned neu theatrau) a gweithgareddau (fel dosbarthiadau addysg oedolion, clybiau neu grwpiau) ble bydd pobl yn teithio i'r un lle ar yr un pryd i asesu'r cyfleoedd i rannu teithiau er mwyn helpu cyfranogwyr cyfredol, a denu rhai newydd; -Nodi ac asesu'r modelau gweithredol posibl ar gyfer cynllun peilot yn Sir Benfro (yn cynnwys y potensial i weithio gyda darparwyr cronfeydd data rhannu teithiau i ddarparu peiriant “cefndir” ar gyfer y gwasanaeth, a mwy o fodelau “technoleg isel” yn y gymuned ac ati). -Datblygu a chostio cynnig ar gyfer y ffordd ymlaen.

Buddiolwyr y prosiect:

Pobl yn byw mewn cymunedau gwledig. Pobl/cartrefi ar incwm isel.

Enw llawn:

Debbie Johnson

Rhif Cyswllt:

01437 776550

Ebost: debbie@pembrokeshirecommunitytransport.org.uk

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top