Co-housing Community Pilot

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Ffurf ar fyw fel grŵp yw cydletya, ac mae’n clystyru cartrefi unigol o amgylch ‘tŷ canolog’ – y tŷ canolog yw canolbwynt y gymuned, ac mae ganddo ei gegin/ystafell fwyta/ystafell weithgareddau, golchdy a cherbydau a rennir, ystafelloedd ymwelwyr ac ystafelloedd crefftau/gweithdai ei hun. Mae’r safle cyffredinol a’r cyfleusterau a rennir yn eiddo i’r trigolion ac yn cael eu rheoli ganddynt.

Mae Cohousing Hafan Las yn grŵp sy’n dymuno creu cymuned gefnogol gyda chymysgfa dda o bobl o gyfnodau gwahanol yn eu bywydau, ond ag o leiaf traean o’r bobl dros 50. Drwy adeiladu cymuned o gydgefnogaeth, rydym yn dangos ymagwedd gadarnhaol tuag at bob cyfnod mewn bywyd, gan elwa ar bosibiliadau newydd a chwarae rhan weithgar yn creu’r prosiect a’i reoli. Rydym eisiau bod yn fodel i’w arddangos i grwpiau, fel eu bod yn gallu ymweld â ni a dysgu o’n profiad. Rydym eisiau annog mwy i fabwysiadu’r model hwn o fyw yn Sir Benfro.

Cyflawniadau prosiect:

Dogfennu’r broses ddylunio, ariannu ac adeiladu’r gymuned ffisegol, a chreu cofnod fideo llinell amser o’r prosiect adeiladu ei hun. Bydd ein model cyfreithiol, polisïau a gweithdrefnau, a’n hymagwedd tuag at y prosiect yn cael eu rhannu gyda grwpiau cymunedol, ac rydym yn awyddus i rannu unrhyw wybodaeth, sgiliau a phrofiad a ddatblygir yn ystod y prosiect.

Buddiolwyr y prosiect:

Bydd mwyafrif o’r trigolion yn ein cymuned yn dod o’r ardal leol – Abergwaun, a Sir Benfro fel cyfanwaith. Efallai y bydd rhai yn dod o du allan i’r ardal, ond mae ein cyhoeddusrwydd wedi’i anelu at gymunedau lleol.

Enw llawn:

Jan Waite

Rhif Cyswllt:

01834 860071

Ebost: janwaite2103@yahoo.co.uk

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top