Narberth Community Fridge

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r Prosiect:

Mae NDCSA, y gymdeithas ac elusen gymunedol sy’n gweithredu Canolfan Gymunedol Bloomfield House, yn bwriadu sefydlu Oergell a Bwtri Cymunedol parhaol cyntaf Cymru. Mae’r gymdeithas yn chwilio am gyllid i gyflogi Cydlynydd Prosiect rhan amser i lywio’r prosiect am 2 flynedd. Mae Oergelloedd Cymunedol yn ffordd arbennig o stopio bwyd da rhag mynd i’r bin. Fe’i cedwir mewn llefydd cyhoeddus, hygyrch, gan wneud bwyd dros ben darfodadwy ar gael i’r cyhoedd. Mae bwyd dros ben yn cael ei ddarparu gan fusnesau lleol neu’r cyhoedd ac ar gael i aelodau’r gymuned. Maent yn gweithio ar sail gonestrwydd. Bwriad y gymdeithas yw cyflogi Cydlynydd rhan amser i ymgysylltu â gwirfoddolwyr, sefydlu’r prosiect yn Bloomfield ac i gyflwyni’r cysyniad oergell gymunedol i Sir Benfro. Bydd gofyn i’r Cydlynydd hefyd greu digwyddiadau codi ymwybyddiaeth yn Bloomfield yn defnyddio rhai o’r eitemau a roddwyd o’r oergell gymunedol ac i sefydlu rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol.

Canlyniadau'r Prosiect:

Nod y prosiect oedd newid agweddau pobl at wastraff bwyd a dibrisio'r defnydd o fwyd dros ben.

Yn ogystal â chroesawu pobl i'r ganolfan, defnyddiwyd bws Bloomfield i gasglu a dosbarthu eitemau, gyda chyfanswm sylweddol o fwyd dros ben yn cael ei ailddosbarthu i'r gymuned leol. Mae enghreifftiau o gynnyrch a roddwyd yn cynnwys llaeth, iogwrt, caws, blodau ffres, tomatos, tatws a bara. Mae cyflenwyr Oergell gymunedol yn cynnwys Calon Wen, Co-op, Tesco, Aldi a Lidl gyda 27 o wirfoddolwyr prosiect cofrestredig.

Archwiliodd y Prosiect ddulliau newydd o ddarparu gwasanaethau lleol gan gynnwys recordio podlediadau a rhannu fideos. Er mwyn hwyluso mynediad a chodi ymwybyddiaeth, roedd gwe-gamera wedi'i osod ar yr oergell a oedd yn gysylltiedig â rhybuddion cyfryngau cymdeithasol. Ceir tystiolaeth sylweddol o waith partneriaeth effeithiol ac ymgysylltu â'r gymuned drwy ddigwyddiadau ymwybyddiaeth ac ymweliadau wedi'u cynllunio. Mae'r Oergell Gymunedol yn dal i fod yn weithgar gyda'r Cydgysylltydd sydd bellach yn cael ei gyflogi fel y Gweithiwr Datblygu.  

"Nod y prosiect yw hyrwyddo ymddiriedaeth a rhannu, gan annog ymwelwyr i gymryd yr hyn y byddant yn ei ddefnyddio yn y diwrnod neu ddau nesaf, gan adael digon i'w rannu ag eraill yn y gymuned''

Gwersi a Ddysgwyd:

Adroddodd y Prosiect anawsterau ac oedi gyda'r gwe-gamera a bod llinell amser y prosiect yn hirach na'r hyn a gynlluniwyd yn wreiddiol. Roedd heriau hefyd o ran annog manwerthwyr i ollwng rhoddion yn hytrach na dibynnu ar wirfoddolwyr i gasglu.

Manylion Cyswllt:

Enw llawn:

Janine Perkins

Rhif Cyswllt:

01834 860293

Ebost: narberth.learning@pembrokeshire.gov.uk

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top