Reducing food waste – expanding Trans Bro Gwaun’s surplus food project

Gwasanaethau lleol

Disgrifiad o'r prosiect:

Mae prosiect bwyd dros ben BG wedi bod yn tyfu’n raddol ers i ni agor ein caffi cymunedol ym Mehefin 2013. Mae’r 11 tunnell o fwyd yr ydym bellach yn arallgyfeirio pob blwyddyn, yn bennaf o dirlenwi, wedi lleihau costau i adwerthwyr a’r awdurdod lleol o tua £30,000 y flwyddyn (yn seiliedig ar gasgliadau gan WRAP), ac arbed oddeutu 28 tunnell o allyriadau CO2.

Cyflawniadau prosiect:

• Cael ein neges allan i’r gymuned ehangach trwy hyrwyddo ein hunain mewn gwyliau bwyd, sioeau amaethyddol, digwyddiadau cymunedol ac amgylcheddol ledled y Sir. Byddwn yn cynnig arddangosiadau a chyflwyniadau coginio, ac yn defnyddio gweithgareddau llawn hwyl e.e. gemau blasu a dyfalu bwydydd sy’n helpu pobl i gael gwell dealltwriaeth o ddiogelwch bwyd, labelu bwyd a gwerth bwyd dros ben.
• Datblygu ein gweithgareddau addysgol i helpu pobl, yn arbennig pobl ifanc, i ddysgu sut i wneud y defnydd gorau o fwyd ac i wastraffu llai – byddwn yn gwneud hyn trwy gynnal mwy o weithdai cymunedol ac ehangu ein gwaith gydag ysgolion a grwpiau ieuenctid lleol. • Datblygu TROF (Ailddosbarthu Bwyd Transition) i alluogi mwy o sefydliadau i ddefnyddio bwyd dros ben y mae archfarchnadoedd a siopau nawr yn awyddus i roi i grwpiau cymunedol ac elusennau. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda 3 grŵp lleol ac yn bwriadu recriwtio mwy o grwpiau i’r cynllun – i rannu ein gwybodaeth, sgiliau ac adnoddau er mwyn iddynt allu sefydlu prosiectau tebyg a helpu lledaenu’r neges ei bod yn iawn a diogel i fwy bwyd dros ben.
• Gwella ein cyhoeddusrwydd a marchnata a datblygu ein defnydd o gyfryngau cymdeithasol fel bod mwy o bobl yn clywed amdanom, yn deall ein neges ac yn cael syniadau newydd i leihau gwastraff.
• Rhoi cyflwyniadau ynghylch ein prosiect, diweddaru llenyddiaeth hyrwyddo ac ymgysylltu gyda mwy o sefydliadau a phrosiectau ymchwil ar draws y Deyrnas Unedig ac UE i rannu ein profiadau o ddelio ‘r mater o wastraff bwyd. • Archwilio ffyrdd newydd o ddefnyddio rhai o’r bwydydd sy’n cael eu gwastraffu fwyaf. Rydyn ni’n cael cymaint o fara fel na allwn ni hyd yn oed ei ddefnyddio – felly mae’n ddiddorol gweld y gellir defnyddio bara i wneud cwrw (gweler www.toastale.com). Ac anaml iawn fyddwn ni’n brin o wreiddlysiau ac mi fyddwn yn cael gormodedd o ffrwythau a llysiau tua diwedd yr haf, y gallem ddefnyddio i wneud cynnyrch fel creision, picl a chatwad. Ein bwriad, fel rhan o’n gwaith allgymorth, yw annog eraill i sefydlu mentrau cymunedol a chymdeithasol sy’n gwneud defnydd creadigol o’r holl fwyd dros ben yma.

Buddiolwyr y prosiect:

I gychwyn bydd y prosiect wedi ei leoli yn eiddo TBG – 35A Y Stryd Fawr, Abergwaun. Yn anffodus, mae’r adeilad yma i gael ei ddymchwel ar gyfer cynllun i ledu’r ffordd – mae’r Awdurdod Lleol wedi ein hysbysu bod hyn yn debygol o fod ym Medi 2017. Fodd bynnag, rydym wedi cael sicrwydd gan y Prif weithredwr fod swyddogion y Cyngor yn ‘ymroddedig i weithio gyda TBG i’n galluogi i barhau gydag a datblygu ein gweithrediad presennol’. Rydym ar hyn o bryd hefyd mewn trafodaethau gyda menter gymunedol arall yn yr ardal i ystyried y posibiliad o rannu adeilad i’w sicrhau trwy Drosglwyddo Asedau Cymunedol a allai ddarparu canolfan fwy a mwy addas ar gyfer TBG a’n prosiect bwyd dros ben. Felly rydym yn obeithiol y bydd TBG yn parhau i fod â lleoliad canolog. Ond, os na fyddwn yn cyflawni hyn erbyn i’n hadeilad gael ei ddymchwel, rydym yn hyderus y gallwn weithredu’r prosiect yma o’n cartrefi ein hunain, gan ddefnyddio eiddo grwpiau eraill e.e. ar gyfer gweithdai, nes i ni ddod o hyd i adeilad arall.

Enw llawn:

Christine Samra

Rhif Cyswllt:

(H) 01348 831021 / (W) 01348 872019

Ebost: transitioncafefishguard@gmail.com

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top