Y Digwyddiad

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r prosiect:

Mudiad cymunedol yw Menter Iaith Sir Benfro sy’n hyrwyddo a hwyluso defnydd o’r Gymraeg ymhob agwedd ar fywyd yn Sir Benfro drwy gydweithio ag unigolion, mudiadau a busnesau yn y gymuned. Prif amcanion y Fenter yw codi ymwybyddiaeth trigolion Sir Benfro o werth yr iaith Gymraeg a’i diwylliant a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd Sir Benfro heb eithriadau ar unrhyw sail. Mae’n holl bwysig i ni bod y Gymraeg yn datblygu’n eang ar draws y sir ac yn arbennig felly mewn ardaloedd o gadarnleoedd traddodiadol sydd yn dirywio bellach yn ôl ystadegau Cyfrifiad 2011 a hefyd yn yr ardaoledd rheiny sydd â llai o Gymraeg ond yn raddol weld pwysigrwydd yr iaith. Ein gwaith ni yw defnyddio’r adnoddau a’r pwyllgorau ardal sydd wedi bodoli dros gyfnod Eisteddfod yr Urdd er mwyn i ni gael eu cadw a chadw eu diddordeb i weld y Gymraeg yn symud ymlaen o fewn eu cymunedau.

Cyflawniadau prosiect:

Gwelwn ein gwaith fel modd i ehangu’r ddarpariaeth o’r Gymraeg o fewn y sir ac yn gwella ansawdd bywyd y bobl a fydd yn rhan o’r prosiect nid yn unig ar raddfa ieithyddol ond hefyd yn gymunedol. Mae’r ethos cymunedol yn gwbl greiddiol i waith y Fenter, Menter ar gyfer diwallu anghenion y cymunedau lleol yw Menter Iaith Sir Benfro. Bydd y gwahaniaeth a wneir gan y prosiect yn effeithio yn y tymor hir gan roi sefydlogrwydd i’r cymunedau i barhau â’r gwaith wedi i’r Fenter sefydlu’r gweithgareddau yn y lle cyntaf.

Mae rhai o’r ardaloedd yn dioddef yn economaidd yn ôl ffactorau’r cyfnod ac oherwydd hyn yn ei chael yn anodd i fynychu gweithgareddau, wrth i ni gynnig fwy i’r gymuned teimlwn y gallwn ddod yn rhan hyfyw o’r gymuned honno, cael ein hadnabod yn well a meithrin perthynas gwell gyda’r bobl leol gan bwysleisio perchnogaeth leol i bob cynllun gan bod hynny yn rhoi ymdeimlad cryfach o gymuned i’r defnyddwyr.

Dengys profiad yn y gorffennol bod nifer o brosiectau arloesol yn enw’r Fenterm er enghraifft Ogam, Perci Penfro, Tafodiaith Sir Benfro  wedi llwyddo a chafwyd sylw mawr i’r proseictau hyn yn lleol ac yn genedlaethol. Er mwyn datblygu prosiect ‘Y Digwyddiad’ byddwn yn cymhwyso’n profiad at amcanion penodol y cynllun hwn sef i ddatblgu’r Gymraeg o fewn y sir drwy weithio gyda phobl ifanc yn y maes cerddoriaeth gyfoes.

Buddiolwyr y prosiect:

Mae’r Fenter yn gwasanaethu cymuned gyfan ac yn diwallu anghenion ddwyieithog y sir hyd eithaf ein gallu. Rhaid cael adnoddau a chymorth ariannol i wireddu hyn. Mae nifer o ardaloedd o fewn y sir yn ei chael yn anodd i ddatblygu’r Gymraeg ac yn teimlo rhwystredigaeth yn gyson. Trwy weithgareddau’r Fenter rydym yn hyderus y byddwn yn gallu gwella ansawdd bywyd y bobl sydd yn teimlo wedi eu heithrio gan gynnal cyfresi o weithgareddau cymunedol, teithiau amrywiol, sesiynau diddorol a tynnu bobl sydd efallai yn y lleiafrif ac ar yr encilion i deimlo eu bod yn rhan o gymdeithas fyw ac yn galon y gymuned.

Enw llawn:

Rhidian Evans

Rhif Cyswllt:

01239 831129

Ebost: rhidian@mentersirbenfro.com
Dolenni:

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top