Y Digwyddiad

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r Prosiect:

Mudiad cymunedol yw Menter Iaith Sir Benfro sy’n hyrwyddo a hwyluso defnydd o’r Gymraeg ymhob agwedd ar fywyd yn Sir Benfro drwy gydweithio ag unigolion, mudiadau a busnesau yn y gymuned. Prif amcanion y Fenter yw codi ymwybyddiaeth trigolion Sir Benfro o werth yr iaith Gymraeg a’i diwylliant a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd Sir Benfro heb eithriadau ar unrhyw sail. Mae’n holl bwysig i ni bod y Gymraeg yn datblygu’n eang ar draws y sir ac yn arbennig felly mewn ardaloedd o gadarnleoedd traddodiadol sydd yn dirywio bellach yn ôl ystadegau Cyfrifiad 2011 a hefyd yn yr ardaoledd rheiny sydd â llai o Gymraeg ond yn raddol weld pwysigrwydd yr iaith. Ein gwaith ni yw defnyddio’r adnoddau a’r pwyllgorau ardal sydd wedi bodoli dros gyfnod Eisteddfod yr Urdd er mwyn i ni gael eu cadw a chadw eu diddordeb i weld y Gymraeg yn symud ymlaen o fewn eu cymunedau.

Canlyniadau'r Prosiect:

Aeth y prosiect yn uniongyrchol i ysgolion, gan ddechrau prosiect Band yr Wythnos, gyda gigs yn cael eu trefnu mewn ysgolion ac ar gyfer ysgolion.  Sefydlwyd digwyddiadau Cerddoriaeth Uniaith Gymraeg (Gaeaf gaeaf) yn Haverhub i gyfuno â'u gŵyl gwrw flynyddol ac yng ngŵyl flynyddol GwaunFest.  Trefnwyd cyfres o gigs hefyd mewn gwahanol leoliadau o amgylch y sir i roi blas o gerddoriaeth Gymraeg i gymaint o wahanol bobl â phosibl.  Cysylltodd y prosiect â Mentrau Iaith eraill ar draws y de orllewin wrth gynllunio'r digwyddiadau. Helpodd Menter Gorllewin Sir Gâr a Menter Ceredigion i drefnu Gŵyl y Gaeaf a chwilio am gynulleidfaoedd ar gyfer rhai o'r gigs. Trefnwyd cyfarfod hefyd rhwng y tair sefydliad i drafod sut i gydweithio ar ddigwyddiadau cerddorol ar draws y tair sir, gan geisio denu plant a phobl ifanc o holl ysgolion Cymru'r ardal.

"Cyfle i'r plant brofi cerddoriaeth Gymraeg 'anhraddodiadol'. Iddyn nhw glywed cerddoriaeth fodern yn cael ei chanu yn Gymraeg. Mae'r ffaith bod gennym leoliad cerddoriaeth fyw go iawn gyda goleuadau ac ati newydd ei wneud, yn sicr ni fyddai wedi bod yr un fath mewn neuadd ysgol ac ati."

Gwersi a Ddysgwyd:

Byddai lleihau nifer y prosiectau ar ddechrau'r cyfnod wedi caniatáu i'r prosiect ganolbwyntio ar nifer fach o syniadau cychwynnol a'u harchwilio'n drylwyr cyn symud ymlaen at y syniad nesaf.  Penderfynwyd gweithio gydag ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ar drefnu gigs, cynnig gweithdy allgyrsiol ac ati a cheisio cadw'r holl syniadau hyn i fynd yn y flwyddyn gyntaf, ar draul rhoi amser teg i fyfyrio ar y syniadau yn unigol

Manylion Cyswllt:

Enw llawn:

Rhidian Evans

Rhif Cyswllt:

01239 831129

Ebost: rhidian@mentersirbenfro.com

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top