Henry VII Visitor Centre Feasibility Study

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r Prosiect:

Mae’r astudiaeth ddichonoldeb yma yn gam cyntaf yn natblygiad canolfan ymweld arfaethedig Harri VII. Mae canolfan ymweld Harri VII yn brosiect ar gyfer adfywio, gan elwa ar dreftadaeth urddasol Sir Benfro, fel ffynhonnell llinach frenhinol y Tuduriaid. Byddai Sir Benfro yn gychwyn llwybr treftadaeth Tuduraidd yn ymestyn o Benfro i Ganolfan Bosworth, yna i Gaerlŷr, profiad cyflawn ‘Rhyfeloedd y Rhosynnau’.

Canlyniadau'r Prosiect:

Archwiliodd yr astudiaeth ddichonoldeb leoliad Cei De Penfro a hyfywedd canolfan dreftadaeth fel cwmni elusennol a reolir gan dîm bach o staff proffesiynol ac a gefnogwyd gan wirfoddolwyr.   Byddai hyn yn arwain yn uniongyrchol at ddarparu profiad ymwelwyr unigryw a chofiadwy o bwysigrwydd cenedlaethol, yn ogystal â chyfrannu at adfywio Penfro ac adnodd addysg gyda chysylltiadau â'r Cwricwlwm Cenedlaethol.

Gwersi a Ddysgwyd:

Gyda 100% yn edrych yn ôl, byddai'r prosiect wedi cael cydbwysedd gwahanol rhwng rôl rheoli prosiectau'r PCC a chyfranogiad uniongyrchol yr Ymddiriedolaeth i gyfeirio camau gweithredu o fewn yr astudiaeth.  Byddai hyn wedi hwyluso'r broses o drosglwyddo'r cyfrifoldeb yn ddi-dor i'w chyflwyno ymlaen i'r Ymddiriedolaeth.

"Rydym wrth ein boddau gyda chanlyniad yr astudiaeth ddichonoldeb, a fydd yn awr yn ein symud ymlaen i ddarparu, gyda chymorth Cyngor Sir Penfro, ochr yn ochr â chyllidwyr eraill, atyniad ymwelwyr blaenllaw sy'n hanfodol i adfywio canol ein tref."

Manylion Cyswllt:

Enw llawn:

Mrs Suzie Thomas

Rhif Cyswllt:

01646 683092

Ebost: suzie@pembstowncouncil.plus.com

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top