Adders Are Amazing

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r prosiect:

Bydd y prosiect yn cyflawni agwedd ‘ymgysylltu cymunedol’ rhaglen sy’n cael ei datblygu gan ARG UK ac ARC (Ymddiriedolaeth Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid) sy’n gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu Strategaeth Gadwraeth Genedlaethol ar gyfer Gwiberod er mwyn atal y neidr eiconig, ond fregus, frodorol hon rhag diflannu mewn rhannau helaeth o Gymru a Lloegr.

Cyflawniadau prosiect:

Codi ymwybyddiaeth a lleihau ofn o wiberod ymysg y boblogaeth yn gyffredinol yn Sir Benfro ac felly’n cyfrannu at gadwraeth gwiberod, sy’n rhywogaeth mewn perygl. Lleihau’r risgiau a sgil effeithiau hirdymor o frathiadau gwiberod ymysg pobl ac anifeiliaid anwes trwy wybodaeth ynghylch beth i’w wneud os bydd unigolyn neu anifail anwes yn cael ei frathu er mwyn cael triniaeth briodol yn amserol. Cynyddu ymgysylltu cymunedol gyda natur a chynyddu dealltwriaeth o fioamrywiaeth. Cynhyrchu pecyn offer addysg etifeddiaeth y gall ysgolion a grwpiau cymunedol ddefnyddio i helpu gyda chadwraeth tu hwnt i gyfnod oes y prosiect.

 

Buddiolwyr y prosiect:

Gwiberod, plant ysgol ar benrhyn Tyddewi, grwpiau ieuenctid, ffermwyr, busnesau lleol, cymuned leol a grwpiau diddordeb arbennig, artistiaid lleol.

Enw llawn:

Dr Angela Julian

Rhif Cyswllt:

01865 872162

Dolenni:

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top