Dreigiau sy’n Ysbrydoli

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r Prosiect:

Y weledigaeth yn y pen draw yw datblygu ffynnon ar ffurf draig, a cherflun addas i dref sy’n brandio ei hun fel man geni’r Llinach Duduraidd.  Dewisodd Harri Tudur ddraig goch hen frenin Prydeinig, y Brenin Cadwaladr ar ei faner, ar ei ymdaith i frwydr Bosworth.  Fe’i cyhoeddwyd fel y Mab Darogan yng nghaneuon y beirdd fel y Cymro a fyddai’n arwain ei bobl o orthrwm ac yn cipio gorsedd Lloegr.  Os bydd y prosiect hwn yn llwyddiannus, bydd y cerflun o Frenin Harri Tudur (Harri VII (a saif ar Bont y Felin) yn edrych i lawr dros bwll y felin i weld draig Cymru’n codi eto. Ers cryn amser, mae’r syniad o ffynnon i awyru’r dŵr wedi cael ei wyntyllu oherwydd ansawdd gwael dŵr pwll y felin. Mae’r cysyniad o’r ffynnon wedi bod yn gatalydd i lawer o syniadau sy’n cynnwys treftadaeth, celf a chynllunio, gwyddoniaeth a thechnoleg ac addysg STEM. Nod prosiect Dreigiau sy’n Ysbrydoli yw clymu’r holl elfennau hyn at ei gilydd mewn prosiect cyffrous, arloesol.

Canlyniadau'r Prosiect:

Cwblhawyd yr astudiaeth gwmpasu a cham dylunio'r ffynnon ac arweiniodd at ddwy ysgol gynradd leol yn archwilio technolegau dŵr.   Ni allai'r ymgynghoriad cyhoeddus fynd yn ei flaen oherwydd cyfyngiadau Covid ond, fel rhan hanfodol o'r prosiect, gofynnir am farn y gymuned ynghylch dyluniad y ffynnon rywbryd.  Cynhyrchodd y cerflunydd lleol, Gideon Peterson, y maquette sydd bellach yn cael ei arddangos, ochr yn ochr â gwybodaeth am y prosiect, mewn ffenestr siop ym Mhrif Stryd Penfro a cheisir cyllid ar gyfer adeiladu'r ffynnon wirioneddol a fyddai'n rhan o strategaeth adfywio gyffredinol i hyrwyddo Penfro fel man geni'r Tudor Dynasty.

Gwersi a Ddysgwyd:

Byddai'r prosiect wedi'i gwblhau oni bai am Covid a bu'n rhaid i'r prosiect gau'n gynt na'r disgwyl.  Pan fydd y gwaith yn dechrau ar gam nesaf y prosiect, sef adeiladu ffynnon y ddraig mewn gwirionedd, bydd y dwysáu'n cynnwys ysgolion.

Manylion Cyswllt:

Enw llawn:

Suzie Thomas / Linda Asman

Rhif Cyswllt:

01646 683092

Ebost: pembrokehistory@live.co.uk

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top