The Pembrokeshire Remakery

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r Prosiect:

Gweithia ein prosiect tuag at ddeddfwriaeth o ddiwastraff erbyn 2050 yn y DU. Mae angen gweithred gymunedol i gyflawni hyn ble datblygir sgiliau a gwybodaeth i wneud Sir Benfro yn le gwell i fyw nawr ac i genedlaethau’r dyfodol. Ar hyn o bryd, rhedir The Pembrokeshire Remakery ar sail sy’n hollol wirfoddol ac rydym eisoes wedi arbed 15 tunnell o eitemau’r cartref rhag ymuno â’r llif gwastraff. Gall bob tunnell o nwyddau a ddargyfeirir o ailddefnyddio arbed 3.45 tunnell o allyriadau carbon deuocsid, sy’n gyfwerth â phweru’r cartref cyffredin am 3 mis. Rydym wedi gwerthu 250 o nwyddau yn ôl i’r gymuned am gostau fforddiadwy ac ar adeg ysgrifennu mae ein gwirfoddolwyr lleol wedi cyfrannu dros 1260 awr o’u hamser a’u sgil a chynyddir hynny’n fisol. Rydym bellach yn gweld yr angen i uwchraddio ein gweithrediad a rhedeg prosiect peilot gyda dau aelod o staff cyflogedig fel y gallwn gyflwyno prosiect sydd â ffocws a tharged pendant i’n galluogi ni gyrraedd ein nodau.

Y gweithgareddau rydym yn bwriadu eu cyflwyno yw: (1) hwyluso a chynnal hyfforddiant atgyweirio a thrwsio ar sail 1:1 ac mewn grwpiau o hyd at 6 ar yr un pryd. Cynhaliwn sesiynau galw heibio, gweithdai a chaffis atgyweirio ar gyfer y gymuned leol yn seiliedig ar ail-ddefnyddio, atgyweirio, ail-bwrpasu ac ymwybyddiaeth amgylcheddol; (2) Gweithredu cownter gwerthu sy’n darparu gwasanaeth lleol o nwyddau ail law fforddiadwy ac ail werthu nwyddau ail-bwrpasol gan greu incwm cynaliadwy; (3) Darparu canolfan gymunedol – gyda gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad ar ail-ddefnyddio ac atgyweirio, gan gynnwys materion amgylcheddol, lleihau gwastraff a newid hinsawdd. Byddwn yn cynhyrchu pecyn cymorth i rannu ein profiadau dysgu gydag eraill; (4) Dod yn enghraifft flaenllaw o leihau gwastraff a fyddai fel arall yn mynd i dirlenwi drwy gymryd rhoddion o eitemau sydd wedi torri, eu hatgyweirio lle bynnag sy’n bosibl, neu eu hail-bwrpasu i eitemau newydd.

Canlyniadau'r Prosiect:

Roedd y prosiect yn boblogaidd yn y gymuned ac roedd ei dudalen Facebook yn hynod weithgar a phoblogaidd, yn ogystal â'i weithdai a'i werthiannau eitemau.  Diogelwyd dwy swydd ran-amser ar gyfer y prosiect peilot ac fe'u daeth yn swyddi cynaliadwy i Ail-wneuthurwr Sir Benfro (gyda chefnogaeth y gronfa treth cymunedau Tirlenwi) gan alluogi'r ddau reolwr prosiect i gael eu hariannu'n llawn amser ar gyfer y prosiect. 

Er i'r Caffi Atgyweirio greu drwy'r peilot a'i fod wedi hen sefydlu a chynaliadwy, fe'i gorfodwyd i gau oherwydd Covid-19 ac effeithiodd hyn ar y cyfathrebu a thorri ar draws y gweithgareddau cadarnhaol, rhagweithiol sy'n ymwneud â'r prosiect ond y gobaith yw y bydd hyn yn parhau i dyfu o nerth i nerth ar ôl leader/cyfyngiadau ôl-Covid.

"Y gobaith yw y bydd rhai cyfranogwyr yn mynd ymlaen i ddyfnhau eu sgiliau a'u gwybodaeth, gan arwain at sefydlu eu microfusnesau eu hunain yn y sector ailddefnyddio ac atgyweirio. Wrth i'r prosiect Remakery hwn dyfu, felly hefyd y sylfaen wirfoddolwyr gyda gwirfoddolwyr yn gweithio ac yn dysgu ochr yn ochr â thîm y prosiect bob dydd ym mhob agwedd - o sgiliau trwsio a mend i fod yn rhan o'r tîm i sbarduno datblygiad y prosiect o drefnu, marchnata a hysbysebu, cofnodi data, manwerthu a chyllid. Gall gwirfoddoli ddatblygu sgiliau newydd, hybu hyder a datblygu rhagolygon gyrfa, helpu i ddechrau busnes micro-fenter neu fwrdd cegin. Gellir ennill sgiliau a hyder sy'n mynd i'r afael ag unigrwydd ac unigrwydd ac yn helpu pobl i fynd allan yn y byd".

Gwersi a Ddysgwyd:

Yn ddelfrydol, byddem wedi gallu dod o hyd i/fforddio ein hadeilad neu ein lle ein hunain a byddai hynny wedi caniatáu i ni ymgymryd ag offer ychwanegol yn ogystal â chael ein sefydlu mewn un ardal benodol ar gyfer y treial cyn gobeithio ehangu'n ddaearyddol i ardaloedd eraill.

Manylion Cyswllt:

Enw llawn:

Nicky Middleton-Jones

Rhif Cyswllt:

07979 470517

Ebost: remakerypembrokeshire@gmail.com

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top