Women of West Wales

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r prosiect:

Bydd y prosiect yn ymchwilio i, ac yn dechrau casglu hanesion amrywiol menywod lleol mewn ffyrdd newydd ac arloesol gan gynnwys cronfa ddata / gwefan / ap chwiliadwy neu amgueddfa rithwir. Prif amcanion y prosiect yw unioni’r cydbwysedd mewn hanes cofnodedig, gan sicrhau bod menywod yn cael eu cynrychioli’n deg ac yn gywir. Rydym hefyd eisiau gwella cynaliadwyedd yr amgueddfa, darparu cyfleoedd gwirfoddoli a chyflogaeth, datblygu sgiliau newydd ymysg staff a gwirfoddolwyr, darparu gwybodaeth ystyrlon a hygyrch i bawb, creu gwaddol mwy cynhwysfawr a rhywbeth y gellir ei ddatblygu’n gyson yn y dyfodol.

Cyflawniadau prosiect:

Bydd y flwyddyn beilot hon yn canolbwyntio ar Sir Benfro a bydd y ffocws ar ymchwil a datblygiad cychwynnol y gronfa ddata / ap chwiliadwy ar y we. Fodd bynnag, rydym hefyd yn anelu at ddarparu cyfleoedd i bobl hŷn gymryd rhan a rhannu eu storïau, efallai gyda gweithdai hanes llafar ac ymgynghori sy’n pontio’r cenedlaethau. Bydd hyn yn defnyddio’r adnodd gwerthfawr o atgofion sy’n cwmpasu’r ganrif ddiwethaf, yn ogystal â datblygu sgiliau cyfoethog ac ystyrlon ymhlith gwirfoddolwyr ifanc, ysgolion, ymgeiswyr Dug Caeredin a rhai sydd ar brofiad gwaith.

Buddiolwyr y prosiect:

Bydd ysgolion a phobl ifanc nid yn unig yn elwa ar becynnau addysgol o fewn amgylchedd yr ysgol, ond byddant hefyd yn cael cyfleoedd addysgol uniongyrchol ac awtonomaidd i weithio gyda phobl hŷn a chasglu atgofion gan ddefnyddio technoleg ffilm a sain. Bydd defnyddwyr sydd ddim yn defnyddio technoleg ddigidol a/neu gynulleidfaoedd hŷn yn cael mynediad at wybodaeth argraffedig mewn llyfrau, byrddau arddangos a ffotograffau. Bydd cynulleidfaoedd digidol megis ymchwilwyr hanes teulu ac ymchwilwyr eraill yn elwa ar allu chwilio’r gronfa ddata ar-lein. Bydd trigolion lleol yn elwa ar weithdai creadigol ac addysgol sy’n adlewyrchu’r profiad benywaidd. Yn yr un modd, bydd grwpiau cymunedol megis grwpiau dementia a Parkinson sy’n cwrdd yn yr amgueddfa yn cael cyfle i hel atgofion a rhannu eu profiadau mewn amgylchedd lle byddant yn cael eu gwerthfawrogi a’u cadw er budd cenedlaethau’r dyfodol; gan gyfrannu at waddol llawn Gorllewin Cymru.

 

 

Enw llawn: Emma Baines
Rhif Cyswllt: 01834 862440

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top