Women of West Wales

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r Prosiect:

Bydd y prosiect yn ymchwilio i, ac yn dechrau casglu hanesion amrywiol menywod lleol mewn ffyrdd newydd ac arloesol gan gynnwys cronfa ddata / gwefan / ap chwiliadwy neu amgueddfa rithwir. Prif amcanion y prosiect yw unioni’r cydbwysedd mewn hanes cofnodedig, gan sicrhau bod menywod yn cael eu cynrychioli’n deg ac yn gywir. Rydym hefyd eisiau gwella cynaliadwyedd yr amgueddfa, darparu cyfleoedd gwirfoddoli a chyflogaeth, datblygu sgiliau newydd ymysg staff a gwirfoddolwyr, darparu gwybodaeth ystyrlon a hygyrch i bawb, creu gwaddol mwy cynhwysfawr a rhywbeth y gellir ei ddatblygu’n gyson yn y dyfodol.

Canlyniadau'r Prosiect:

Mae amgueddfa ar-lein WOWW (ac mae'n parhau i) ddarparu adnodd rhad ac am ddim sy'n hawdd ei gyrraedd sy'n diogelu ac yn rhannu hanes menywod lleol a fyddai fel arall yn cael ei golli. Bydd hyn yn cael ei ymestyn a'i ddatblygu ymhellach dros y ddwy flynedd nesaf.

Mae'r prosiect wedi rhagori ar y disgwyliad ar gyfer cydweithredu a rhannu adnoddau a chyfleoedd hyrwyddo.  Mae cwmpas y gweithgareddau a'r digwyddiadau wedi rhagori llawer ar ddisgwyliadau ac wedi estyn allan at bobl o bob rhan o'r gymuned.

Mae'r prosiect wedi cadarnhau cyllid ar gyfer y ddwy flynedd nesaf gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Bydd hyn yn ehangu cyrhaeddiad daearyddol ac ymchwil amgueddfa ar-lein WOWW. At hynny, treulir amser ar ddatblygu perthynas bellach â grwpiau ac unigolion eraill i ledaenu'r gair a chreu gweithdai, sgyrsiau a digwyddiadau arloesol er budd y gymuned.

" Wedi mwynhau cwrdd â beirdd newydd a rhannu straeon merched Cymru gyda nhw. Doedd y diwrnod ddim yn ddigon hir."

"Mae'r prosiect hwn yn denu pobl i'r amgueddfa, yn cynyddu nifer yr ymwelwyr ac yn datblygu gwybodaeth am dreftadaeth gyfoethog Gorllewin Cymru ac yn ymfalchïo ynddi."

Gwersi a Ddysgwyd:

Mae'r prosiect wedi bod yn eang ac mae angen hwyluso, cyfranogi a gweinyddu a oedd yn gofyn am lawer o oriau ychwanegol ar gyfer un aelod o staff rhan-amser yn unig. Er bod cyfranogiad gwirfoddolwyr wedi bod yn amhrisiadwy, roedd angen o leiaf un aelod arall o staff neu swydd amser llawn ar y prosiect.

Manylion Cyswllt:

Enw llawn: Emma Baines
Rhif Cyswllt: 01834 862440

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top