Cultural Heritage & Digitisation

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r prosiect:

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn cynnal ac yn gwella’r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (CAH) rhanbarthol, a ddefnyddir ar gyfer amrywiaeth o ddibenion, gan gynnwys sail ar gyfer darparu cyngor amgylchedd hanesyddol i ystod eang o sefydliadau ac unigolion, ffynhonnell wybodaeth am yr amgylchedd hanesyddol ar gyfer grwpiau cymunedol, cymdeithasau hanes/archaeolegol lleol, myfyrwyr, academyddion ac unrhyw un arall sydd â diddordeb mewn archaeoleg a hanes. Mae’r wybodaeth yn cael ei chadw ar ffurf ddigidol yn bennaf, gyda’r data craidd ar gael yn gyhoeddus trwy wefan Archwilio – www.archwilio.org.uk. Cronfa ddata/gwefan sy’n seiliedig ar fapiau yw hon. Fodd bynnag, beirniadaeth gyffredin gan ddefnyddwyr y CAH yw ei bod hi’n anodd deall y data daearyddol, gan ei fod yn ddata ‘pwynt’ ac nid yn ddata polygonaidd. Mae hyn yn golygu bod heneb fawr, megis bryngaer, yn cael ei chynrychioli gan un dot ar y map yn unig, ac, oherwydd natur fympwyol cyfeirnodau grid, nid yw’r dot hwn bob amser dros yr heneb. Yn ddelfrydol, byddai maint daearyddol llawn yr heneb yn cael ei ddangos fel polygon.

Bydd y prosiect peilot hwn yn sefydlu’r fethodoleg a’r gweithdrefnau ar gyfer creu polygonau digidol o’r safleoedd a’r henebion a gofnodir ar Gofnod Amgylchedd Hanesyddol Dyfed, gan ddefnyddio’r arferion gorau sydd wedi’u datblygu mewn mannau eraill yn y DU ac Ewrop. Fel rhan o’r prosiect, ar ôl sefydlu’r fethodoleg a’r gweithdrefnau, bydd polygonau’n cael eu creu ar gyfer safleoedd a henebion mewn tair ardal cyngor cymuned yn Sir Benfro.

Cyflawniadau prosiect:

Prif ddeilliannau’r prosiect fydd Cofnod Amgylchedd Hanesyddol haws i’w ddeall ac felly mwy defnyddiol; amgylchedd hanesyddol sy’n cael ei gynnal a’i gadw a’i hyrwyddo yn well; hyrwyddo yn well datblygu cynaliadwy na fydd yn effeithio ar yr amgylchedd. Bydd y prosiect hefyd yn cynnig cyfleoedd i unigolion gymryd rhan a dysgu sgiliau digidol newydd.

 

Buddiolwyr y prosiect:

Y prif fuddiolwr fydd yr amgylchedd hanesyddol a fydd yn cael ei ddeall a’i reoli’n well. Mae’r buddiolwyr eraill yn cynnwys pawb sydd â diddordeb yn yr amgylchedd hanesyddol, neu sy’n rhanddeiliaid amgylchedd hanesyddol.

Enw llawn:

Ken Murphy

Rhif Cyswllt:

01558 825991

Ebost: k.murphy@dyfedarchaeology.org.uk
Dolenni:

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top