Tourism & Hospitality Vocational Training Academy of Wales Study

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r Prosiect:

Mae’r prosiect hwn ar gyfer Astudiaeth Dichonoldeb, Cynllun Busnes a Chynllun Gweithredu a bydd yn amlinellu rhwydwaith o academïau hyfforddiant dan arweiniad diwydiant ar gyfer y diwydiant twristiaeth ac a reolir gan y diwydiant twristiaeth. Mae Cam 1 yn Academi Beilot yn Sir Benfro a fydd yn creu templed i’w gyflwyno’n genedlaethol. Bydd rhwydweithio cenedlaethol a rhyngwladol yn allweddol, a bydd yn galluogi symudedd myfyrwyr, rhannu gwybodaeth ac ymarfer dda, cronfa cyflogaeth byd eang a chydnabyddiaeth ryngwladol i Gymru. Cynlluniwyd yr academïau i fod yn llwybr galwedigaethol yn hytrach na llwybr academaidd at yrfa. Nid pawb sydd wedi’u hadeiladu ar gyfer amgylchedd ysgol ffurfiol a byddant yn fwy addas i fframwaith dysgu sydd wedi’i seilio ar waith. Rhaid i’r rheiny sydd yn mynychu’r coleg dreulio mwy o amser mewn amgylchedd dysgu galwedigaethol i’w cyfarparu ar gyfer y byd gwaith. Mae’r sgiliau ymarferol hyn yn hanfodol i’r diwydiant twristiaeth ac ar hyn o bryd ni ddarperir ar eu cyfer yn ddigonol gan y ddarpariaeth hyfforddiant ac addysg bresennol.

Canlyniadau'r Prosiect: 

Cyflawnwyd camau cyntaf y prosiect ac yn llwyddiannus gyda chynhyrchwyd adroddiad manwl yn amlinellu sut y gellir cyflwyno'r academi. Mae'r tîm yn parhau i archwilio syniadau gyda chynllun hirdymor i sefydlu'r academi gan ddefnyddio model hyfforddi arloesol.

Penodwyd Miller Research gan Bluestone Resorts Ltd i amlinellu cyd-destun a gweledigaeth academi hyfforddiant twristiaeth a lletygarwch newydd yng Ngorllewin Cymru. ''Mae'r adroddiad hwn wedi dangos tuedd barhaus mewn twristiaeth tuag at fwy o brofiadau, chwilio am ddilysrwydd ac awydd am ôl-stori benodol ymhlith ymwelwyr. Felly mae cyfle i ddatblygu academi dwristiaeth sy'n adlewyrchu hyn; cynnig amrywiaeth o gyrsiau a modiwlau pwrpasol sy'n diwallu anghenion grwpiau allweddol o weithwyr, newydd-ddyfodiaid ac entrepreneuriaid ac, yn feirniadol, anghenion cyflogwyr yn y rhanbarth'. (Miller Research, Mehefin 2019).

'' Er ein bod yn credu bod achos dros ddatblygu adeilad academi twristiaeth eiconig i gyflawni'r anghenion a nodwyd ac i ddarparu ffocws i'r diwydiant yn y rhanbarth, mae'n hanfodol cytuno ar ffurf, perchnogaeth a lleoliad hyn drwy ymgynghori ymhellach ar draws y sector a chyda phartneriaid'.

Gwersi a Ddysgwyd:

Mae'r prosiect yn dweud wrthym y gallai eu hamserlen wreiddiol fod wedi bod yn rhy uchelgeisiol ac efallai bod y pwyllgor wedi bod yn rhy fawr a arweiniodd at heriau wrth wneud penderfyniadau.

Manylion Cyswllt:

Enw llawn:

Emma Davies

Rhif Cyswllt:

01834 862440

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top