Marine Litter/Clean Seas Project

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r Prosiect:

Nod y prosiect hwn yw codi ymwybyddiaeth a newid ymddygiadau i leihau sbwriel morol trwy greu cerflun dur eiconig o ddraenogyn y môr wedi ei lenwi gyda sbwriel plastig ar lan y môr yn Amroth. Gyda chyswllt i Cadw Cymru’n Daclus a PCC i gefnogi Ymgyrch Moroedd Glân y Cenhedloedd Unedig, i gyd-fynd â Blwyddyn y Môr Croeso Cymru 2018 a chynnal Ras y Moroedd Volvo yng Nghymru ym Mai/Mehefin, bydd rhan ymroddiad Moroedd Glân y prosiect nid yn unig yn ffocysu ar sbwriel sydd eisoes wedi mynd i’r môr, ond hefyd yn delio â llygredd ar y tir sy’n cynrychioli dros 80% o ffynhonnell sbwriel morol.

Canlyniadau'r Prosiect:

Roedd y prosiect ei hun yn arloesol gyda cherflun 'Bertie the Sea Bass' Gideon Petersen yn tynnu sylw at fater amgylcheddol llygredd plastig yn y môr.  Daeth trigolion, busnesau lleol, plant ysgol lleol a chynrychiolwyr o gymunedau arfordirol eraill yn Sir Benfro at ei gilydd i ddadorchuddio'r cerflun.  Casglodd ysgolion lleol y poteli plastig sy'n llenwi'r cerflun a chymerodd y plant ran mewn cystadleuaeth i ddyfalu nifer y poteli a gymerwyd i lenwi'r cerflun.  Mae ymwelwyr â'r cerflun wedi cael eu hannog i wneud addewid personol i leihau eu defnydd o blastig untro a gofalu am yr amgylchedd ac i nodi hyn drwy gymryd 'hunlun gyda Bertie'.  Mae gan y cerflun oleuadau solar o fewn fel ei fod yn sgleinio yn y nos.

Daeth busnesau lleol at ei gilydd i rwydwaith anffurfiol ynghylch plastig a gofal ar gyfer yr amgylchedd lleol, gyda rhai'n cyfrannu'n ariannol i ddarparu bagiau gwastraff cŵn ar hyd Amroth.

"Wedi'i gynllunio gan gerflun lleol, Gideon Peterson, mae'r cerflun Moroedd Glân yn cynrychioli draenogiaid môr 15 troedfedd o 5 troedfedd a adeiladwyd o ddur di-staen ac wedi'u llenwi â phlastig. Fe'i cynlluniwyd i gael effaith drawiadol i gyfleu'r angen i droi'r llanw ar blastig. Amroth a Saundersfoot fydd y cartrefi parhaol ar gyfer y cerflun ond bydd hefyd ar gael i'w arddangos mewn cymunedau arfordirol ledled Sir Benfro."

Gwersi a Ddysgwyd:

Y brif wers a ddysgwyd oedd rheoli prosiectau.  Gweithiodd y Cyngor Cymuned yn dda fel tîm gyda chymorth PLANED i wneud i'r prosiect ddigwydd.  Hyd yn oed wrth edrych yn ôl, nid wyf yn siŵr y byddai unrhyw beth wedi'i wneud yn wahanol.  Teimlwn fod y prosiect wedi cyflawni ei nodau yn llwyddiannus iawn.

Manylion Cyswllt:

Enw llawn:

Pauline Davies

Rhif Cyswllt:

01834 810360

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top