Medieval Pottery Kiln Community Project – Newport

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r prosiect:

Cynigia’r prosiect greu atyniad twristaidd newydd a fydd yn hybu’r profiad twristaidd treftadaeth ddiwylliannol, gan gyflawni buddion cymdeithasol ac economaidd, dysgu a bywyd i Drefdraeth a’r ardal leol gyfagos. Mae’r prif brosiect yn cynnwys cyllid ar gyfer Rheolwr Prosiect, Addysg a rhaglen Ymgysylltu Cymunedol.

Cyflawniadau prosiect:

Mae’r prosiect hwn yn ceisio sicrhau y gall ein cymuned fanteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael trwy heneb o’r canol oesoedd hwyr nad yw wedi ei defnyddio hyd yma mewn dwy ffordd; un i sylweddoli’r potensial economaidd mae’n cynnig ar gyfer datblygu twristiaeth treftadaeth er mwyn dod â budd i Sir Benfro, ac, yr un mor bwysig, i ddefnyddio’r prosiect i ddadorchuddio hanes canoloesol Trefdraeth gan gynnwys pobl o bob oed o’r gymuned trwy gynnig cyfleoedd i gymryd rhan wrth wirfoddoli, digwyddiadau addysgol a gweithgareddau cymunedol. Bydd y Rheolwr Prosiect (Cydlynydd Cymunedol Treftadaeth) yn creu a datblygu’r rhaglenni addysg a gwirfoddolwyr a dehongli, i oruchwylio’r gwaith cyfalaf; recriwtio a threfnu gwirfoddolwyr lleol, eu hyfforddiant ac uwchsgilio; i weithio ar gysylltiadau rhwng busnesau lleol, darparwyr y diwydiant twristaidd a phobl leol yn yr ardal er mwyn creu prosiect a fydd yn dod a buddion i Sir Benfro gyfan. Bydd y prosiect yn creu cyfleoedd ar gyfer 60 o wirfoddolwyr ac yn darparu hyfforddiant perthnasol. Nodwedd allweddol i’r prosiect yw i uwchsgilio pobl leol o bob oed. Fe ddarperir hyfforddiant mewn ymchwil hanesyddol, rheoli digwyddiadau, marchnata, cymorth cyntaf ac arlwyo. Byddwn hefyd yn hyfforddi pobl fel tywyswyd hanes lleol ar gyfer penwythnosau digwyddiadau ar safle’r odyn, yn ogystal ag o amgylch sy safleoedd hanesyddol o ddiddordeb yn ac o amgylch Trefdraeth. Cynhelir rhaglen amrywiol a chyffrous o weithgareddau cymunedol i ymgysylltu gydag a dod â’r gymuned ynghyd dan fantell
treftadaeth a rennir.

Buddiolwyr y prosiect:

  • Pobl ifanc (dan 24 oed) 1000
  • Pobl hŷn (dros 60 oed) 1000
  • Menywod 7,000
  • Siaradwyr Cymraeg 7,000
  • Grwpiau duon, ethnig a lleiafrifoedd 200
  • Unigolion gydag anableddau 200
  • Cartrefi amaethyddol 500
Enw llawn:

Mrs Siobhan Ashe

Rhif Cyswllt:
Ebost: siobhanash@btinternet.com

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top