Visitor Giving Feasibility Study

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r prosiect:

Disgrifiad o'r prosiect:

Bydd yr astudiaeth ddichonoldeb hon yn ystyried cynllun rhoi ymwelwyr ar gyfer Sir Benfro. Byddai’r cynllun arfaethedig yn codi ymwybyddiaeth o faterion cadwraeth ymhlith busnesau lleol ac ymwelwyr ac yn codi arian i’w wario ar brosiectau cadwraeth natur, wedi’i lywio gan y blaenoriaethau strategol sydd wedi’u nodi mewn cynlluniau lleol allweddol.

Cyflawniadau prosiect:

Bydd yr astudiaeth ddichonoldeb yn ymgysylltu ag ymwelwyr a phobl sy’n gweithio yn y sector twristiaeth a hamdden (rhanddeiliaid) ac yn codi ymwybyddiaeth o’r cysylltiadau rhwng twristiaeth a’r amgylchedd naturiol.

Argymhellion yr astudiaeth fydd y sylfeini ar gyfer penderfynu a fydd cynllun rhodd ymwelwyr peilot yn cael ei weithredu ai peidio, os penderfynir gweithredu cynllun o’r fath byddai cais yn cael ei wneud am gyllid pellach.

Buddiolwyr y prosiect:

Rhanddeiliaid allweddol, pobl leol, ymwelwyr â’r ardal. Trwy wella’r amgylchedd bydd y boblogaeth gyfan yn elwa.

Enw llawn:

Ant Rogers

Rhif Cyswllt:

01437 776146

Ebost: anthony.rogers@pembrokeshire.gov.uk
Dolenni:

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top