Visitor Giving Feasibility Study

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r Prosiect:

Bydd yr astudiaeth ddichonoldeb hon yn ystyried cynllun rhoi ymwelwyr ar gyfer Sir Benfro. Byddai’r cynllun arfaethedig yn codi ymwybyddiaeth o faterion cadwraeth ymhlith busnesau lleol ac ymwelwyr ac yn codi arian i’w wario ar brosiectau cadwraeth natur, wedi’i lywio gan y blaenoriaethau strategol sydd wedi’u nodi mewn cynlluniau lleol allweddol.

Canlyniadau'r Prosiect:

Mae'r prosiect wedi mynd i'r afael â'r angen i'r gymuned warchod yr amgylchedd lleol a bioamrywiaeth fel y gall yr adnodd hanfodol hwn gefnogi diwydiant twristiaeth sy'n dibynnu ar amgylchedd o ansawdd da, sy'n gynaliadwy i'r dyfodol. Nododd y prosiect y gallai datblygu 'rhoi ymwelwyr' helpu i godi arian ac ymwybyddiaeth o bwysigrwydd yr amgylchedd i brofiad ymwelwyr ac yn dilyn ymchwil gyda rhanddeiliaid, cynhaliwyd adroddiad dichonoldeb ar gyfer ymwelwyr a busnesau lleol gydag argymhellion ac ysgrifennwyd 'adroddiad camau nesaf' arall.

Mae'r prosiect wedi gwella dealltwriaeth o Bartneriaeth Natur Sir Benfro ac aelodau o'r grŵp llywio o anghenion a disgwyliadau ymwelwyr a busnesau.  Mae wedi tynnu sylw at bwysigrwydd yr amgylchedd natur a phrofiadau sy'n rhyngweithio â natur a'r amgylchedd fel y rhai sy'n arbennig ac yn cael eu gwerthfawrogi gan ymwelwyr ac y deellir eu bod yn bwysig gan fusnesau – dysgu y gellir ei ymgorffori yn natblygiad yn y dyfodol.

"Roedd bron i hanner yr ymatebwyr (49%) yn dod o Loegr, roedd 20% yn lleol i Sir Benfro a 26% o fannau eraill yng Nghymru. Mae 18% o'r ymatebwyr yn ymweld â Sir Benfro unwaith y flwyddyn, a 9% ddwywaith y flwyddyn. Mae 28% yn ymwelwyr mwy rheolaidd, gan ymweld ychydig o weithiau'r flwyddyn. Mae 18% yn ymweld ychydig o weithiau bob wythnos. Y prif resymau dros ymweld â Sir Benfro oedd harddwch y dirwedd naturiol (84%), oherwydd ei bod yn heddychlon, yn dawel a/neu'n ymlacio (74%), ar gyfer traethau a/neu ymdrochi o ansawdd uchel (71%), oherwydd eu bod wedi mwynhau ymweliadau blaenorol (63%) ac i ymweld â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro (61%).Mae 90% o ymwelwyr yn dweud bod bywyd gwyllt a thirwedd Sir Benfro yn bwysig iawn iddyn nhw, ac mae 9% yn dweud ei fod yn bwysig.  Mae'r rhan fwyaf o nodweddion yn bwysig i ymwelwyr – yn enwedig traethau a thwyni, llethrau arfordirol a chlogwyni, a llwybrau troed. Roedd coetiroedd a'r amgylchedd morol yn bwysig i tua 80% o ymwelwyr."

Gwersi a Ddysgwyd:

Byddai wedi bod yn well trefnu cyfarfodydd wyneb yn wyneb gyda busnesau'r economi ymwelwyr; mae'r gromlin ddysgu o ran y gwahaniaeth rhwng 'codi arian' ac 'ymgyrchoedd' wedi bod yn fuddiol; mwy o gyfarfodydd gyda'r grŵp llywio ac arbenigwyr fel y gellid bod wedi ymgysylltu'n well yn gynharach a helpu i lunio adroddiad terfynol mwy pendant.

Manylion Cyswllt:

Enw llawn:

Ant Rogers

Rhif Cyswllt:

01437 776146

Ebost: anthony.rogers@pembrokeshire.gov.uk

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top