LEAF Tir Coed

Busnes

Canlyniadau'r Prosiect:

Nid yw Tir Coed yn gweithredu yn Sir Benfro ar hyn o bryd, felly bydd cynllun peilot yn helpu staff trenau Tir Coed ac yn parhau i feithrin perthynas â rhanddeiliaid y prosiect cyn lansio'r prosiect llawn ym mis Rhagfyr 2017.  Bydd hefyd yn rhoi cyfle i Tir Coed ddysgu o'r gwahanol ddulliau partneriaeth sy'n cael eu defnyddio ym mhob sir (Ceredigion, Powys a Sir Benfro) a nodi'r ffordd orau o werthuso a rhannu dysgu ar draws y siroedd.

Mae'r prosiect LEAF wedi'i gynllunio i alluogi newid dwfn ym mywyd pob cyfranogwr, gan gynnig dilyniant pwrpasol sy'n gweithio gyda sgiliau a dyheadau'r unigolyn.

"Fe wnes i ei fwynhau'n fawr ac fe wnaeth fy helpu llawer ac fe wnes i ffrindiau newydd hefyd."

"Fe wnaeth fy ngwneud i'n fwy medrus gyda gwaith coed.  O ystyried hyder i mi godi ffens gartref."

Gwersi a Ddysgwyd:

Cynyddodd costau teithio wrth i'r prosiect fynd rhagddo oherwydd lleoliad y ddarpariaeth.  Byddai wedi bod yn well bod wedi caniatáu cyllideb fwy ar gyfer hyn.

Mae trosiant staff wedi llesteirio'r gwaith o gyflawni prosiectau; dylai swyddog prosiect fod wedi cael ei recriwtio gyda llai o brysurdeb i sicrhau bod y person cywir ar waith o'r cychwyn cyntaf yn hytrach na bod â mesurau dros dro ar waith i ddechrau. 

Dylai gwaith papur o bob gweithgaredd, fel y digwyddodd y gweithgaredd hwn, fod wedi'i gasglu a'i goladu yn y brif swyddfa er mwyn cyflymu'r gwerthusiad o ganlyniadau.

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top