HaverHub – Haverfordwest Community Regeneration & Innovation Hub scoping study

Busnes

Disgrifiad o'r Prosiect:

Treialu hyb adfywio cymuned yn Hen Swyddfa Bost, Hwlffordd. Derbynnir help proffesiynol i gynnal arolygon, a chael dyluniadau a manylion o’r safle i reoli’r prosiect o adnewyddu. I ehangu’r cynllun busnes, ac offer cynllunio eraill, a’r model cyfreithiol/sefydliadol. Unwaith y bydd yr hyb yn gweithredu – bydd yn coladu’r ymchwil a’r dysgu mewn ‘map ffordd’ y gellir ei rannu.

Canlyniadau'r Prosiect:

O ganlyniad i'r peilot, sicrhawyd cyllid pellach yn 2020 ac, er bod haverhub wedi gorfod cau fel lleoliad oherwydd cyfyngiadau Covid-19, dechreuodd y gwaith adnewyddu yn yr hydref.  Erbyn hyn, mae pedair ystafell wedi'u hadnewyddu ar gael i'w llogi, yn amrywio o'r Depo, gyda chapasiti o 550 o bobl, ar gyfer partïon mawr neu gigiau/perfformiadau i ardal y Bar llai sy'n lletya hyd at 90 o bobl ar gyfer crynoadau cymunedol/preifat.  Wrth i'r gwaith adnewyddu barhau, bydd y cwrt yn dod yn fan gwyrdd a gardd gymunedol ac yn ymestyn y man cyhoeddus.  Bydd mynediad i'r afon hefyd yn cael ei greu, tra'n cadw'r ardd furiog yn ddiogel.

Ailagorodd Haverhub i'r cyhoedd ym mis Gorffennaf 2021 gyda phenwythnos agoriadol fawreddog (a werthwyd allan) a dechreuodd gynnal gigiau a digwyddiadau cerddoriaeth eto.

"Roedd yn benwythnos gwych o gerddoriaeth a bwyd. Mor hapus bod Haverhub ar waith. Pa mor lwcus ydyn ni i gael y lleoliad gwych hwn! Diolch i bawb sy'n ymwneud â chael hyn yn bell!" 

Gwersi a Ddysgwyd:

Roedd amser hir rhwng gwneud cais a dechrau arni, a olygai fod gennym adeilad erbyn i'r cynnig gael ei wneud ac roedd natur y prosiect wedi newid o brosiect ymchwil ac ysgrifennu model i ddatblygu safle go iawn.

Manylion Cyswllt:

Enw llawn:

Gitti Coats

Rhif Cyswllt:

01437 741678

Ebost: gitticoats@outlook.com

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top