Destination Pembrokeshire

Busnes

Disgrifiad o'r Prosiect:

Mae Partneriaeth Cyrchfan Sir Benfro yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu amrywiaeth eang iawn o wasanaethau twristiaeth i gefnogi’r sector twristiaeth yn ehangach.

Nodau ac amcanion y bartneriaeth yw:

  • Cyd-weithio i gyflawni amcanion cyffredin
  • Hyrwyddo Sir Benfro fel cyrchfan wyliau
  • Twf parhaus y tu allan i brif fisoedd yr haf
  • Gwella ansawdd
  • Gwella’r amgylchedd, seilwaith ac adnoddau diwylliannol
  • Gwella effeithlonrwydd a phroffidioldeb y busnes.

Mae ymwneud diweddar â’r sector wedi dangos bod angen datblygu Cynllun Rheoli Cyrchfan Sir Benfro o’i gam cyntaf, cynnar, drafft, cyfredol i strategaeth wedi ei chyhoeddi’n broffesiynol sy’n dangos ymrwymiad yr holl sector.  Gwaith canolog fyddai hwn – yn cael ei gyflawni’r un pryd â’r astudiaeth dichonolrwydd, ar y sail bod y gwaith ymgysylltu rydym eisoes wedi ei wneud wedi dangos yn glir fod yna ymrwymiad i ddatblygu sefydliad twristiaeth sengl.

Canlyniadau'r Prosiect:

Nod y Prosiect oedd datblygu Cynllun Rheoli Cyrchfannau Newydd Sir Benfro ac astudiaeth ddichonoldeb a chynllun gweithredu ar greu sefydliad twristiaeth newydd. Yn ogystal â gweithgarwch marchnata cyrchfan, nod y Prosiect hefyd oedd darparu llais strategol ar gyfer twristiaeth a darparu hyfforddiant, cyngor a chymorth i'r sector, yn ogystal â sicrhau bod cyfleoedd twristiaeth gynaliadwy yn flaenoriaeth o fewn y cynllun datblygu lleol.

Cyflawnwyd canlyniadau'r Prosiect ac mae'r astudiaeth newydd wedi'i chymeradwyo gan yr holl gyrff llywodraethu perthnasol a bydd yn cynnwys cytundeb ariannu pum mlynedd a fydd yn diogelu cyllidebau ar gyfer y cyfnod hwnnw ac felly'n osgoi'r dirywiad a ragwelir yn y cais pe na bai unrhyw gamau'n cael eu cymryd.

Dywed tîm y Prosiect wrthym fod 'y broses o ddod â'r holl sector twristiaeth at ei gilydd i gytuno ar strategaeth bum mlynedd newydd wedi cryfhau ein dull partneriaeth'. Mae Croeso Cymru wedi bod yn canmol y strategaeth newydd a'r gwaith ar greu sefydliad newydd. Maent yn fwy tebygol o ddarparu cyllid, a amlygwyd hefyd yn y cais fel mater.

"Aeth y prosiect yn ddidrafferth iawn ac roedd yn gyfle gwych i ddod â'r sector twristiaeth at ei gilydd i gytuno ar flaenoriaethau ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Roedd y gwaith ar y sefydliad rheoli cyrchfannau yn heriol ond yn werth chweil, ac yn y pen draw dylai arwain at ganlyniadau gwell yn y sector."

Newyddion Prosiect:

Mae’r cynllun yn nodi gweledigaeth i wneud Sir Benfro yn 5 uchaf ar gyfer twristiaeth

Mae Cynllun Marchnata Cyrchfan Sir Benfro ar gael i’w lawrlwytho:
Cliciwch yma

Mae Crynodeb o Gynllun Marchnata Cyrchfan Sir Benfro ar gael i’w lawrlwytho:

Cliciwch yma

Manylion Cyswllt:

Enw llawn:

Mike Cavanagh

Rhif Cyswllt:

01437 775240

Ebost: mike.cavanagh@pembrokeshire.gov.uk

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top