Pembrokeshire Community Cooperative Share Offers Scheme

Busnes

Disgrifiad o'r prosiect:

Mae’r cynnig prosiect hwn yn beilot 2 flynedd gyda’r nod o ddatblygu Gwasanaeth Cefnogaeth Cyfranddaliadau Cymunedol ar gyfer Sir Benfro. Mae’r gweithgaredd hwn wedi ei nodi yn y tabl rhesymeg ymyrraeth LEADER a’r ddogfen LDS.

Cyflawniadau prosiect:

Byddai’r prosiect peilot yn cyflogi swyddog Datblygu Cyfranddaliadau Cymunedol i ffocysu ac adrodd ar y gweithgareddau allweddol canlynol:

  1. Nodi cymunedau sydd eisiau datblygu cynllun cydweithredol cynnig cyfranddaliadau budd cymunedol i sefydlu Mentrau Cymdeithasol newydd gyda tharged o 6 menter gydweithredol gymunedol newydd yn gweithredu o fewn 24 mis.
  2. Cefnogi cymunedau gyda chynigion cyfranddaliadau i brynu tir ac adeiladau i gadw gwasanaethau presennol a datblygu rhai newydd.
  3. Darparu dogfennau templed i gymunedau ddatblygu eu cyfansoddiadau, cynlluniau busnes a dogfennau cynnig cyfranddaliadau yn effeithiol.
  4. Cefnogi’r mentrau cydweithredol cymunedol i gynnig ysgogiadau Treth HMRC i fuddsoddwyr lleol i gael ysgogiad treth 30% ar gynlluniau megis y Cynllun Buddsoddiad Menter a’r Gostyngiad Treth Buddsoddiad Cymdeithasol.
  5. Trefnu digwyddiad hyfforddiant ar gyfer aelodau’r bwrdd a gwirfoddolwyr cydweithredol cymunedol.
  6. Darparu cyfleoedd cynllunio olyniaeth ar gyfer perchnogion busnes hŷn i sefydlu cyfleoedd cyfranddaliadau cydweithredol yn hytrach nag ymddeol a chau eu busnesau proffidiol.
  7. Sefydlu Grŵp Rhwydwaith Cyfranddaliadau Cymunedol ar gyfer Sir Benfro i rannu arfer gorau.

Yn ystod y 12 mis diwethaf, cafwyd ymwybyddiaeth gynyddol o gyfleoedd cynnig cyfranddaliadau gyda phrosiect ledled Cymru dan arweiniad Canolfan Gydweithredol Cymru. Yn Sir Benfro, rydym wedi gweld mentrai megid yr un ar gyfer Tafarn Sinc yn Rosebush a gafodd sylw arwyddocaol yn y wasg.

Buddiolwyr y prosiect:

Bydd y prosiect hwn yn gweithio gyda chymunedau sydd wedi mynegi awydd i gael cynllun peilot cynigion cyfranddaliadau newydd i fentrau cymdeithasol sefydledig yn eu cymuned. Ar hyn o bryd, mae 8 o gymunedau wedi cysylltu â PLANED i ofyn am wybodaeth ac arweiniad ar ddatblygu cynnig cyfranddaliadau cymunedol.

Mae yna enghreifftiau gwych ar draws y sir o sut mae cymunedau wedi casglu eu cynilion ariannol ynghyd i adfywio eu trefi a phentrefi. Bydd y prosiect hwn yn sefydlu cyfnewidfeydd Skype rheolaidd i drafod sut mae prosiectau eraill wedi cyflawni eu llwyddiant a beth oedd y rhwystrau a pheryglon. Bydd y dysgu hwn yn cael ei drosglwyddo i grwpiau cymunedol newydd sy’n dymuno datblygu mentrau cydweithredol lleol trwy gynigion cyfranddaliadau.

Enw llawn:

Gordon Barry

Rhif Cyswllt:

01834 860965

Ebost: information@planed.org.uk
Dolenni: 

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top