Treialu Cynllun Asedau Cymunedol ar gyfer y Sir

Digidol

Disgrifiad o'r Prosiect:

Nod y prosiect yw datblygu platfform cwmwl ar-lein i alluogi cymunedau Sir Benfro i godi arian yn rhwydd er mwyn cynnal a chadw asedau a chyfleusterau lleol, megis meysydd chwarae, offer chwarae, neuaddau pentref, hysbysfyrddau ac ati.  Y cysyniad ar gyfer y gronfa yw y bydd unigolion yn talu £1 yr wythnos, yna bydd 50c o’r £1 yn cael ei defnyddio tuag at asedau a chyfleusterau cymunedau. Bydd y 50c sy’n weddill yn cael ei defnyddio i dalu am wobrwyon rheolaidd ac i dalu costau rhedeg y gronfa, ond bydd cronfa ganolog hefyd yn cael ei datblygu ar gyfer prosiectau penodol nad ydynt yn ymwneud â lleoliad neilltuol. Oherwydd yr angen i ddiogelu gwasanaethau lleol a darparu cefnogaeth i gynnal a chadw asedau lleol, mae cyfle amlwg nawr i ofyn i bobl leol gynnig cefnogaeth er mwyn gallu cynnal a datblygu asedau a chyfleusterau lleol.

Canlyniadau'r Prosiect:

- Annog mwy o bobl i gyfranogia chefnogi gwasanaethau ac asedau lleol a galluogimwy o ryngweithio a gwydnwch cymunedol.

- Darparu adnodd ariannol cylchol blynyddol ar gyfergrwpiau cymunedol. Cyflawnwyd hyn trwy i aelodauo'r gymuned ymuno â chronfa Asedion lle mae 50% o'u haelodaeth yn cael ei ddyrannu i adeiladu gallu'rgymuned a phrynu asedau.

- Creu llwyfanrhyngweithiol ar-lein i gefnogi trysoryddiongwirfoddol o fewn y grwpiau cymunedol.

- Datblyguplatfform digidol aelod newydd y gellir ei gyrchutrwy'r wefan, trwy gyfrifon a ddiogelir gan gyfrinair.

- Erbyn Hydref 2020 roedd dros £1000 mewn gwobrauwedi eu dyfarnu a Chanolfan Hermon wedi derbyntaliad o £1092 i'w roi tuag at eu gwaith cymunedol.

Gwersi a Ddysgwyd:

Cyn-Covid trefnodd a chynhaliodd y cynllun Ddigwyddiadau Hyrwyddwyr, a fyddai'n gwahodd pobl o gymunedau gwledigamrywiol i ddod i ddarganfod sut y gallai'r cynllunhelpu eu grwpiau cymunedol. Yn ystod y cyfnodaucloi cenedlaethol, roedd trefnu’r digwyddiadau hynyn heriol ond gwnaethom ddefnyddio’r opsiynau o gyfarfodydd Timau a Zoom i barhau i ymgysylltu â’ncymunedau.

Manlyion Cyswllt:

Enw llawn:

Jennifer Thomas

Rhif Cyswllt:

01239 831968

Ebost:

asedion16@gmail.com

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top