Cymdeithas Hanes Sir Benfro

Digidol

Disgrifiad o'r prosiect:

Mae prosiect mynegeio’r Newyddiadur wedi ei anelu at wneud yr ymchwil hanesyddol sydd yn ein Newyddiadur blynyddol yn fwy hygyrch i haneswyr, ysgolion a’r cyhoedd. Bydd hyn yn cael ei gyflawni wrth i ymwelwyr i’n gwefan allu chwilio’r Newyddiaduron yn defnyddio allweddeiriau a thagiau i ganfod y pwnc, lle neu berson dan sylw. Ar hyn o bryd, dim ond mynegai Cynnwys all haneswyr ddefnyddio ar gyfer pob Newyddiadur h.y. teitl yr erthygl, ond mae hyn yn bell iawn o fod yn fynegai cyflawn ac mewn cymhariaeth yn cynnig gwerth llawer is.

Cyflawniadau prosiect:

Gyda mwy a mwy o ffynonellau hanesyddol ar gael ar y rhyngrwyd, teimlwn ei bod yn bwysig ymuno â’r duedd yma er hwylustod i ymchwilwyr, ond hefyd i arddangos i’n cyfranwyr y bydd eu herthyglau yn cyrraedd cynulleidfa eang nid yn unig yn y dyfodol agos, ond am flynyddoedd i ddod. Wrth wneud hyn, gobeithiwn sefydlu’r Newyddiadur fel y man galw cyntaf ar gyfer haneswyr sydd eisiau cyhoeddi eu gwaith ar Sir Benfro, ac felly’n cynnal enw da a safonau’r Newyddiadur trwy ddenu gwaith o safon. Cynhyrchir ein newyddiaduron academaidd yn flynyddol, gan gwmpasu amrywiaeth eang o bynciau yn ymwneud â hanes Gorllewin Cymru. Mae’r diffyg mynegai yn rhwystr sylweddol i ymchwilwyr ac felly maent yn adnodd heb ei disbyddu gan fwyaf. Rydym yn derbyn ceisiadau mynych am wybodaeth ymchwil, fel arfer gan ymchwilwyr teledu a radio a disgynyddion Cymreig yn byw mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig a thramor.

Nodau:
1. Gwneud cynnwys y Newyddiaduron yn hygyrch i bob categori o ddefnyddiwr a enwir uchod.

2. Hyrwyddo’r Newyddiadur ac felly denu llif o gyfranwyr o safon. Bydd y mynegai yn gwarantu y bydd gwaith unrhyw gyfrannwr ar gael yn barhaol i ddarllenwyr ac na fydd yn diflannu i ddinodedd.
3. Creu hunaniaeth gref ar gyfer y Gymdeithas trwy’r wefan i ddenu mwy o aelodau.
4. Darparu dolenni trwy’r wefan i grwpiau hanes lleol a chyrff ymchwil eraill fel Llyfrgell Genedlaethol Cymru, y Comisiwn Brenhinol, Archifau’r Sir ac eraill.
5. Galluogi gwneud cais am aelodaeth trwy’r wefan.
6. Galluogi’r gymdeithas i gynhyrchu taflenni gwybodaeth am y mynegai a’i gweithgareddau i ddosbarthu mewn lleoliadau addas.
7. Dod â’r Gymdeithas i gysylltiad gyda sbectrwm eang o aelodau posibl a dosbarthu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o dreftadaeth Sir Benfro i gynulleidfa eang.
8. Cynnig y cyfleuster i awduron lleol a chymdeithasau lleol eraill a allai fod eisiau rhannu’r cyfleuster mynegeio digidol ar gyfer eu gwaith eu hunain.

Buddiolwyr y prosiect:

Enw llawn:

Ann Sayer

Rhif Cyswllt:

01348 811614

Ebost: ann.sayer@btinternet.com

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top