Cynhwysiant Digidol a Dysgu Digidol ar gyfer Pobl gydag Anableddau Dysgu ac Awtistiaeth (DIAL)

Digidol

Disgrifiad o'r prosiect:

Cefnogi Pobl ag Anableddau Dysgu ac Awtistiaeth (PWLD/A) i ymgysylltu â thechnoleg ddigidol gan ddefnyddio ystod o weithgareddau i gefnogi dysgu a diogelwch. Datblygu ochr yn ochr â hyn rhaglen hyfforddi ynglŷn â diogelwch a hygyrchedd ar y rhyngrwyd y gellir ei chynnig i asiantaethau eraill megis ysgolion, grwpiau trydydd sector ayyb. Mae gennym dros 300 o aelodau yn ein cronfa ddata, ac rydym yn dod ar draws mwy o PWLD/A bob dydd, yn enwedig rhai sydd ag Awtistiaeth Gweithredu Lefel Uchel.

  1. Datblygu rhaglen hyfforddi ynglŷn â diogelwch ar y rhyngrwyd gyda gogwydd penodol Anabledd Dysgu/Awtistiaeth gan gynnwys rhannu gwybodaeth yn amhriodol ac yn esgeulus ar y cyfryngau cymdeithasol, ond hefyd o ran defnyddio apiau ayyb. Byddem yn anelu at weithio’n ddiweddarach gyda’n haelodau i gynnig y rhaglen mewn lleoliadau eraill sydd â phobl sy’n agored i niwed. Rydym wedi gwneud hyn yn llwyddiannus gyda chodi ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb mewn partneriaeth ag heddlu Dyfed Powys, gan greu gyda’n haelodau darnau pwerus o ddrama i’w cyflwyno mewn ysgolion, sefydliadau trydydd sector eraill ayyb. Gallai hyn roi ffynhonnell o incwm cynaliadwy i ni yn ogystal â chefnogi ein haelodau i gadw’n ddiogel yn ddigidol.
  2. Rhedeg cyrsiau ar ddysgu digidol sylfaenol sy’n benodol i PWLD/A ynghylch sut i ddefnyddio ffonau symudol, sut i ddefnyddio e-bost, sut i gael mynediad at wybodaeth angenrheidiol. Gyda’r cynnydd mewn ffurflenni a gwybodaeth ar-lein, mae hyn yn dod yn rhan angenrheidiol o’n gwaith. Bydd cefnogaeth o ran llythrennedd yn cael ei darparu fel rhan o hyn.
  3. Cefnogi creu/datblygu gêm ar-lein gyda’n haelodau Clwb Gemau rheolaidd a fydd yn denu diddordeb aelodau presennol i ddatblygu sgiliau a hyder mewn amgylchedd sy’n galluogi mwy o bobl yn enwedig pobl gydag Awtistiaeth, i gael mynediad i’n sefydliad ac o ganlyniad gwasanaethau eraill, gan ehangu eu gorwelion a’u cyfleoedd. Gallai’r gêm hon hefyd gynnig ffynhonnell refeniw i Bobl yn Gyntaf Sir Benfro (PPF).
  4. Cynnig cyfleoedd i ferched yn unig i gael mynediad i Gemau o fewn y sefydliad. Rydym wedi cael adborth gan ferched sy’n mynd i’r Clwb Gemau eu bod yn teimlo bod yr awyrgylch yn fygythiol ac yn “wrywaidd”. Mae llawer o’r gemau yn canolbwyntio ar ddynion ac yn gadael i’n haelodau benywaidd deimlo eu bod yn cael eu dieithrio a heb eu cynnwys. Mae cynnwys lle i Ferched yn Unig yn cynnig mynediad a chyfle cyfartal.
  5. Datblygu cyrsiau achrededig yn y Ganolfan Hyfforddi ar Godio, Creu Podlediadau a Datblygu Sianel YouTube.

Cyflawniadau prosiect:

Gyda gwahanol elfennau’r prosiect hwn, byddwn yn gallu cynnig cyfleoedd i’n holl aelodau i gael mynediad i dechnoleg ddigidol a gwybodaeth. Yr allwedd i’r prosiect hwn fydd defnyddio ein sgiliau unigryw a’n hymwybyddiaeth o’r materion penodol sy’n wynebu PWLD/A i’w galluogi i gymryd rhan yn y cyfleoedd rydym yn bwriadu eu cynnig. Er efallai bod yna opsiynau tebyg ar gael yn y sir, fel arfer ni all a/neu ni wnaiff ein haelodau fanteisio ar y rhain oherwydd eu hanghenion penodol.

Buddiolwyr y prosiect:

Rhanddeiliaid a phartneriaid.

Enw llawn:

Josie Coggins

Rhif Cyswllt:

01437 769135

Ebost: josie@pembrokeshirepeople1st@org.uk
Dolenni:

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top