Digital Inclusion and Learning for People with Learning Disabilities and Autism (DIAL)

Digidol

Disgrifiad o'r Prosiect:

Cefnogi Pobl ag Anableddau Dysgu ac Awtistiaeth (PWLD/A) i ymgysylltu â thechnoleg ddigidol gan ddefnyddio ystod o weithgareddau i gefnogi dysgu a diogelwch. Datblygu ochr yn ochr â hyn rhaglen hyfforddi ynglŷn â diogelwch a hygyrchedd ar y rhyngrwyd y gellir ei chynnig i asiantaethau eraill megis ysgolion, grwpiau trydydd sector ayyb. Mae gennym dros 300 o aelodau yn ein cronfa ddata, ac rydym yn dod ar draws mwy o PWLD/A bob dydd, yn enwedig rhai sydd ag Awtistiaeth Gweithredu Lefel Uchel.

  1. Datblygu rhaglen hyfforddi ynglŷn â diogelwch ar y rhyngrwyd gyda gogwydd penodol Anabledd Dysgu/Awtistiaeth gan gynnwys rhannu gwybodaeth yn amhriodol ac yn esgeulus ar y cyfryngau cymdeithasol, ond hefyd o ran defnyddio apiau ayyb. Byddem yn anelu at weithio’n ddiweddarach gyda’n haelodau i gynnig y rhaglen mewn lleoliadau eraill sydd â phobl sy’n agored i niwed. Rydym wedi gwneud hyn yn llwyddiannus gyda chodi ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb mewn partneriaeth ag heddlu Dyfed Powys, gan greu gyda’n haelodau darnau pwerus o ddrama i’w cyflwyno mewn ysgolion, sefydliadau trydydd sector eraill ayyb. Gallai hyn roi ffynhonnell o incwm cynaliadwy i ni yn ogystal â chefnogi ein haelodau i gadw’n ddiogel yn ddigidol.
  2. Rhedeg cyrsiau ar ddysgu digidol sylfaenol sy’n benodol i PWLD/A ynghylch sut i ddefnyddio ffonau symudol, sut i ddefnyddio e-bost, sut i gael mynediad at wybodaeth angenrheidiol. Gyda’r cynnydd mewn ffurflenni a gwybodaeth ar-lein, mae hyn yn dod yn rhan angenrheidiol o’n gwaith. Bydd cefnogaeth o ran llythrennedd yn cael ei darparu fel rhan o hyn.
  3. Cefnogi creu/datblygu gêm ar-lein gyda’n haelodau Clwb Gemau rheolaidd a fydd yn denu diddordeb aelodau presennol i ddatblygu sgiliau a hyder mewn amgylchedd sy’n galluogi mwy o bobl yn enwedig pobl gydag Awtistiaeth, i gael mynediad i’n sefydliad ac o ganlyniad gwasanaethau eraill, gan ehangu eu gorwelion a’u cyfleoedd. Gallai’r gêm hon hefyd gynnig ffynhonnell refeniw i Bobl yn Gyntaf Sir Benfro (PPF).
  4. Cynnig cyfleoedd i ferched yn unig i gael mynediad i Gemau o fewn y sefydliad. Rydym wedi cael adborth gan ferched sy’n mynd i’r Clwb Gemau eu bod yn teimlo bod yr awyrgylch yn fygythiol ac yn “wrywaidd”. Mae llawer o’r gemau yn canolbwyntio ar ddynion ac yn gadael i’n haelodau benywaidd deimlo eu bod yn cael eu dieithrio a heb eu cynnwys. Mae cynnwys lle i Ferched yn Unig yn cynnig mynediad a chyfle cyfartal.
  5. Datblygu cyrsiau achrededig yn y Ganolfan Hyfforddi ar Godio, Creu Podlediadau a Datblygu Sianel YouTube.

Canlyniadau’r Prosiect:

  • Darparodd ofod diogel i oedolion ag anableddau dysgu/awtistiaeth a oedd wedi'u hynysu neu eu heithrio o rannau o gymdeithas. Roedd y gofod hwn yn galluogi cyfeillgarwch i ddatblygu, sgiliau i'w datblygu a'u dysgu a chefnogaeth i gael ei sefydlu a'i darparu ar-lein drwy gyfnod clo cyntaf Covid-19.
  • Rhoddodd gyfleoedd i’r grŵp ddefnyddio pethau fel sganiwr archfarchnadoedd i helpu gyda chyllidebu, a sut i ddefnyddio’r aps bysiau lleol i gynllunio siwrneiau ac archwiliodd yr apiau sydd ar gael mewn pynciau fel ymwybyddiaeth ofalgar sy'n helpu i reoli iechyd meddwl.
  • Darparodd Rhoi Pobl yn Gyntaf Sir Benfro sesiynau rheolaidd gyda swyddogion heddlu lleol yn enwedig ynglŷn â sgamiau.
  • Aelodaeth estynedig Rhoi Pobl yn Gyntaf Sir Benfro o ran niferoedd ac ardal ddaearyddol.

Gwersi a Ddysgwyd:

  • I rwydweithio gydag asiantaethau partner e.e. mynychu mwy o ddigwyddiadau agored a gweithdai.
I wneud defnydd da o dechnolegau digidol i gasglu a chyflwyno tystiolaeth

Manylion Cyswllt:

Enw llawn:

Josie Coggins

Rhif Cyswllt:

01437 769135

Ebost: josie@pembrokeshirepeople1st@org.uk

Links:

https://twitter.com/pembspeople1st

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top