System Llogi a Mynediad o Bell Integredig

Digidol

Disgrifiad o'r Prosiect:

Yn dilyn ymgynghori helaeth â nifer o neuaddau Cymunedol yng ngogledd Sir Benfro, mae’r cwmni SCL yn dymuno gweithio gyda nhw i gynnal peilot a fydd yn cynhyrchu meddalwedd ffynhonnell agored a fydd o fudd i’r holl neuaddau yn Sir Benfro. Bydd y system arfaethedig yn cyfuno archebu ar-lein gyda chloi clyfar gan ddefnyddio meddalwedd pwrpasol i ddarparu system gwbl integredig a fydd yn caniatáu i bartïon sydd â diddordeb logi, ac o bosibl talu am, fynediad i adeiladau heb unrhyw angen am ddalwyr allweddi neu ymyrraeth uniongyrchol. Mae yna systemau pwrpasol sy’n gallu rhoi codau mynediad ond nid ydynt yn integreiddio â chalendrau llogi gwefannau ac mae’r dechnoleg yn ddrud iawn i’w phrynu. Mae’r prosiect hwn yn cynnig dod â’r holl elfennau hyn o dan reolaeth system sengl, integredig, sy’n syml i’w defnyddio.

Canlyniadau'r Prosiect:

Un o ganlyniadau'r ymgynghoriad cychwynnol oedd bod consensws ymhlith y neuaddau pe baent yn prynu cysylltedd â'r Rhyngrwyd fel grŵp, y gallent wneud arbedion cost sylweddol. Ymhlith y mannau lle gellid defnyddio'r dechnoleg hon er budd y gymuned mae eglwysi, cyrtiau sboncen, campfeydd a neuaddau cymunedol.  Fodd bynnag, bydd canolbwyntio ar neuaddau cymunedol ar gyfer yr astudiaeth beilot hon ac ychwanegu galluoedd awtomeiddio cartrefi i neuaddau a chanolfannau cymunedol Sir Benfro yn dod â llawer o fanteision tymor hwy.

Cyflawnwyd y prif arloesedd yn API generig, gyda'r gallu i fonitro a rheoli dyfeisiau clyfar perchnogol heb orfod defnyddio apiau pwrpasol gweithgynhyrchwyr.  Galluogodd hyn ail arloesedd, ap greddfol a gweladwy iawn wedi'i deilwra i faes y rhanddeiliaid (h.y. neuaddau cymunedol yn Sir Benfro).  Er mai dim ond cysyniad/fersiwn beilot o'r ap sydd wedi'i gynhyrchu, mae ganddo nodweddion prawf o gysyniad wedi'u gweithredu, sydd wedi caniatáu archwilio cynhyrchu system archebu ar-lein lawn ac ymestyn galluoedd y system reoli.

"Bydd gwneud y neuaddau'n fwy hygyrch ar y cyfan a rhoi mynediad i'r neuaddau at fand eang yn golygu y gall mwy o bobl ifanc a grwpiau eraill ddefnyddio'r neuaddau ac o bosibl gymryd rhan mewn gweithgareddau a thrwy hynny wella cynhwysiant cymdeithasol ar yr un pryd â gwella sgiliau digidol rheolwyr neuadd."

Gwersi a Ddysgwyd:

Cawsom lawer o wybodaeth newydd am y maes dyfeisiau clyfar sy'n esblygu'n gyflym a fydd yn amhrisiadwy wrth symud ymlaen – yn gyffredinol ac yn arbennig os gallwn barhau i ddatblygu'r system yn gynnyrch hyfyw.

Manylion Cyswllt:

Enw llawn:

James Moore

Rhif Cyswllt:

01239 393009

Ebost:

james@sclinternet.co.uk

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top