Prosiect Dynamo

Ynni adnewyddadwy

Disgrifiad o'r Prosiect:

Astudiaeth gwmpasu yw’r prosiect hwn. Mae New House Farm eisiau arallgyfeirio i gynhyrchu ynni gwynt ac ynni solar, o bosibl wedi’u cefnogi gan storfa fatri.

Canlyniadau'r Prosiect:

Nododd y Prosiect ofynion trydan y partneriaid a ffurfio cydweithrediadau newydd rhwng grwpiau presennol a'r rhwydwaith newydd. Yn dilyn gweithgareddau prosiect a chwmpasu, mae'r Prosiect bellach yn symud ymlaen drwy gwmni arall o Gymru sydd wedi sicrhau cyllid i gyflawni 7 cynllun peilot.

Oherwydd pandemig Covid, nid oedd ymgysylltu â'r gymuned yn hyfyw. Fodd bynnag, cynhaliwyd yr arolygon cychwynnol o'r safle gan gynnwys astudiaethau effaith amgylcheddol gyda chynlluniau ar waith i gyflwyno cais cynllunio gan ddefnyddio canfyddiadau'r astudiaeth a'r cysyniad yn y cynnig gwreiddiol ar gyfer cymysgedd o dechnolegau er budd busnesau lleol.

Gwersi a Ddysgwyd:

Arweiniodd cyfyngiadau amser a newidiadau i aelodau'r tîm o fewn busnes at oedi a heriau annisgwyl. Er gwaethaf hynny, mae LEADER yn hwyluso cyfleoedd i rannu gwybodaeth, roedd pandemig Covid a chyfyngiadau cyhoeddus yn golygu nad oedd ymgysylltu â'r gymuned a digwyddiadau arfaethedig yn hyfyw.

"Drwy gydweithio fel cymuned gallwn fanteisio ar ynni adnewyddadwy o solar a gwynt, gyda storio batris i gyflenwi busnesau a chymunedau lleol ym Martletwy. Yn ogystal â chyflenwi'r busnesau, rydym am gyflenwi'r gymuned leol ac archwilio modelau perchnogaeth gymunedol'.

Manylion Cyswllt:

Enw llawn:

Paul Ratcliffe

Rhif Cyswllt:

01834 891224

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top