Supporting Resilient Renewable Communities

Ynni adnewyddadwy

Disgrifiad o'r Prosiect:

Ynni Adnewyddadwy Cwm Arian (CARE) Cyf: Cefnogi Cymunedau Adnewyddadwy Gwydn

Bydd y prosiect yn defnyddio technoleg ddigidol i sefydlu seminarau Skype gydag arbenigwyr ynni adnewyddadwy i ysbrydoli pobl/mentrau lleol i ddatblygu micro gynlluniau adnewyddadwy newydd ac i gydweithredu. Bydd cydlynydd rhan amser yn cael ei recriwtio ac yn sefydlu rhaglen dros 24 mis gan weithio gyda chymunedau i ddatblygu’r 4 maes gwaith uchod. Bydd y prosiect yn cwmpasu Gogledd Penfro yn gyntaf, gan obeithio gweithio gyda 10 o gymunedau. Cynnal digwyddiadau mewn neuaddau pentref. Gweithio gyda chymunedau i leihau allyriadau carbon, arbed ar gostau ynni adeiladau a datblygu syniadau adnewyddadwy cymunedol newydd (yn cynnwys storio ynni). Bydd digwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu ffilmio a chysylltiadau Skype gyda hyrwyddwyr ynni cymunedol eraill ar draws y byd.

Canlyniadau'r Prosiect:

Canolbwyntiodd y prosiect ar y canlyniadau canlynol:

1 Datblygu mentrau adnewyddadwy cymunedol

2 Defnyddio technoleg carbon isel o fewn y sector busnes

3 Cefnogi pobl leol gyda gwelliannau ynni cartref

4 Datblygu mentrau storio ynni ar lefel aelwydydd a chymunedol

Nododd digwyddiadau cychwynnol yn y 10 cymuned hyrwyddwyr ynni cymunedol i sefydlu trafodaethau a gweithgorau ar lawr gwlad.

Roedd defnyddio technoleg ddigidol yn caniatáu seminarau Skype mwy cynhwysfawr gydag arbenigwyr ynni adnewyddadwy cymunedol ysbrydoledig i gynnau pobl leol i ddatblygu cynlluniau micro newydd ac i gydweithio yn Sir Benfro.

"Roedd yn amlwg o'r cyfweliadau a'r adborth mai'r adnodd staff oedd yr agwedd allweddol a werthfawrogwyd gan y rhai sydd wedi derbyn cymorth.  Roedd hyn nid yn unig o ran capasiti, ond fe'u nodwyd hefyd fel rhai gwybodus, cysylltiedig, hawdd mynd atynt, yn ddibynadwy ac yn cael eu parchu: "yn cael eu hadnabod yn lleol"; "dibynadwy"; "da i weithio gyda'u rhwydweithiau/cysylltiadau"."

Gwersi a Ddysgwyd:

Oherwydd natur hyblyg ac ymatebol y cymorth a roddwyd, ni nodwyd nad oedd unrhyw beth yn ddefnyddiol, neu nad oedd ei angen.  Awgrymwyd rhai mân addasiadau i weinyddu digwyddiadau drwy ffurflenni adborth, er enghraifft darparu mwy o wybodaeth i fynychwyr cyn digwyddiad.  Nododd cydgysylltwyr prosiect hefyd rai pethau yr hoffent eu gwella yn y dyfodol: sicrhau digon o gyllideb ac amser i ganiatáu ar gyfer gweithgarwch dilynol priodol ar ôl digwyddiadau.

Manylion Cyswllt:

Enw llawn:

Dan Blackburn

Rhif Cyswllt:

01239 698768

Ebost: dan_blackburn@yahoo.com

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021 unwaith y byddai’r holl brosiectau wedi’u cwblhau a’r cyllid wedi dod i ben. Bellach nid oes unrhyw gefnogaeth benodol ar ôl cwblhau'r Rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, efallai y gall PLANED fel y gweinyddwyr blaenorol helpu, neu yn yr un modd ar gyfer cwestiynau ehangach ar y Rhaglen LEADER yng Nghymru, cysylltwch â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top