Gwerthusiad o Arwain Sir Benfro Cynllun LEADER yn Sir Benfro

Adroddiad Terfynol - Rhagfyr 2021

Gwerthusiad o Arwain Sir Benfro Cynllun LEADER yn Sir Benfro

Dyma adroddiad terfynol gwerthusiad annibynnol o weithrediad y cynllun LEADER yn Sir Benfro o fis Ebrill 2015 i'w gau ddiwedd mis Rhagfyr 2021.

Fe'i cyflwynwyd gyntaf yn y 1990au, ac sy'n weithredol yn Sir Benfro ers hynny, mae'r dull LEADER yn cynnwys saith nodwedd benodol ac, yn bwysig, mae'n dibynnu ar gyflogi pob un o'r rhain gyda'i gilydd:

 • Strategaethau datblygu sy'n seiliedig ar ardal
 • Ymhelaethu o'r gwaelod i fyny a gweithredu strategaethau
 • Partneriaethau cyhoeddus-preifat lleol: Grwpiau Gweithredu Lleol
 • Camau gweithredu integredig ac aml-sector
 • Arloesedd
 • Cydweithrediad
 • Rhwydweithio.

Y nodweddion hyn, a'u hintegreiddio, sy'n diffinio LEADER fel dull penodol o ymdrin â datblygu gwledig a datblygu lleol a arweinir gan y gymuned (neu 'CLLD') yn fwy cyffredinol.

Mae LEADER yn un o nifer o gynlluniau o fewn Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel 'y CDG') a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd (UE) drwy Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD).

Ar gyfer cyfnod rhaglen bresennol y CDG, mae LEADER wedi'i weithredu yn Sir Benfro gan Grŵp Gweithredu Lleol Arwain Sir Benfro (Y GGLl) gyda PLANED yn ymgymryd â'r gweithrediadau gweinyddol ac ariannol ar eu rhan.

Rhai rhifau allweddol:

 • Cyfanswm buddsoddiad o £5 miliwn yn Sir Benfro
 • 26 o gyfarfodydd y GGLl i reoli gweithrediad y cynllun
 • 71 o brosiectau peilot, a ddatblygwyd yn lleol, a gefnogir
 • Ymgysylltodd 865 o randdeiliaid
 • Cefnogodd 5,356 o gyfranogwyr
 • 43 o swyddi wedi'u diogelu
 • O leiaf £2.5 miliwn o gyllid dilynol a sicrhawyd gan brosiectau a ariannwyd.

Dyma'r trydydd adroddiad a'r adroddiad terfynol ar werthuso gweithrediad a chanlyniadau'r cynllun LEADER yn Sir Benfro fel y'i cyflwynir gan y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer yr ardal, Arwain Sir Benfro.

Roedd yr adroddiad cyntaf (Mawrth 2019) yn canolbwyntio ar gyflwyno'r dull LEADER, ei gyflwyniad yn Sir Benfro a nodi sut y bydd y gwerthusiad yn cael ei gynnal. Roedd yr ail adroddiad ffurfiannol canol tymor (Mawrth 2021) yn asesu'r modd y caiff y rhaglen ei chyflwyno o fewn y sir hyd yma i lywio'r gwaith o gyflawni'r rhaglen dros weddill oes y rhaglen. Mae'r adroddiad gwerthuso terfynol crynodol hwn yn canolbwyntio ar asesu canlyniadau, effaith a gwerth ychwanegol y rhaglen.

Mae'r adroddiad hwn yn defnyddio'r ymchwil a wnaed i lywio'r tymor canol yn ogystal â cham olaf y gwerthusiad.

 

Lawrlwythwch Adroddiad Tymor Terfynol LEADER llawn yma: Adroddiad Tymor Terfynol LEADER (PDF - 1.9MB)

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top