Funding

Er bod cyllid LEADER wedi dod i ben, cawsom adborth yn dweud wrthym sut y gwnaeth y broses ymgeisio a dilyn egwyddorion LEADER helpu i'w harwain trwy geisiadau eraill.

Yma rydym yn rhannu rhai dolenni defnyddiol i gyfleoedd ariannu a chymorth cyfredol:

Cefnogaeth Trydydd Sector

https://thirdsectorsupport.wales/

Cyllid Cynaliadwy CAVO

https://www.cavo.org.uk/sustainable-funding/

Cyfleoedd Ariannu CAVS

https://cavs.org.uk/funding/funding-opportunities/

PAVS Cyllid

https://pavs.org.uk/funding/index.htm

Rydym yn cymryd gofal rhesymol i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a ddarperir ar y wefan hon. Darperir y deunydd a roddir uchod er gwybodaeth yn unig ac nid yw'n ardystiad o'r gwasanaethau a ddisgrifir. Rydym yn cyfeirio at wefannau trydydd parti a ddarperir er hwylustod a gwybodaeth i chi yn unig ac nid yw'n arwydd o gymeradwyaeth ac na ellir gwarantu cywirdeb y cynnwys ar eu cyfer. Nid oes gan Arwain Sir Benfro unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys ar wefan(nau) cysylltiedig nac am unrhyw golled/difrod neu anghyfleustra a allai ddeillio o’ch defnydd ohonynt. Nid ydym yn rheoli'r gwefannau trydydd parti hyn nac unrhyw ran o'r cynnwys a gynhwysir ar y gwefannau hynny. Unwaith y byddwch wedi gadael ein gwefan, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelu a phreifatrwydd unrhyw ddata a ddarperir gennych.

 

Daeth Arwain Sir Benfro a’r Rhaglen LEADER i ben ym mis Rhagfyr 2021.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top