Poppit Path

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r prosiect:

Bydd adeiladu llwybr amlbwrpas o Landudoch i Draeth Poppit yn hyrwyddo defnydd o gerdded, beiciau, cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio ar hyd y llwybr a fydd yn cyfrannu i amgylchedd carbon isel trwy leihau defnydd o gerbydau ar hyd y ffordd.

Bydd y llwybr amlbwrpas yn lleihau ôl troed carbon yr ardal gan y bydd yn annog llai o ddefnydd ar geir ac yn helpu hybu’r amgylchedd naturiol. Bydd y llwybr yn cyfrannu at gydlyniad cymdeithasol wrth i fwy o bobl ddefnyddio dulliau trafnidiaeth amgen ar hyd y ffordd ac ni fydd wedi ei gyfyngu i gabanau modur. Bydd ymlyniad cymunedol yn y llwybr yn hwb pellach i gydlyniad cymdeithasol gan y bwriedir creu grwpiau cymorth.

Bydd y prosiect yn annog pobl i gerdded, rhedeg a seiclo/olwynio i ac o Draeth Poppit. Bydd hyn yn hyrwyddo ffordd o fyw iachach ar gyfer pob defnyddiwr.

Sefydlwyd Grŵp Llwybr Poppit Path Group mewn ymateb i ddiddordeb cymunedol a fynegwyd trwy ddeisebau a digwyddiadau eraill. Mae’r grŵp yn gweithio gyda’r gymuned a buddgyfranogwyr eraill yn cynnwys Cyngor Cymuned Llandudoch, Cyngor Sir Penfro (Prif Weithredwr a Chynghorydd Sir), Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (Cadeirydd a Swyddog y Llwybr Cenedlaethol), Llwybrau Llandudoch, Cadwch Gymru’n Daclus, Ysgol Llandudoch, Clwb Achub Syrffio Traeth Poppit, RNLI Aberteifi.

Cyflawniadau prosiect:

Mae ymgynghoriadau cymunedol wedi arwain at gynnwys y prosiect hwn mewn tri chynllun datblygu lleol. Sefydlwyd deiseb ar-lein gyda chefnogaeth 640 o lofnodwyr a 433 yn llofnodi ar bapur sy’n dangos cefnogaeth amlwg i’r angen am lwybr amlbwrpas. Cafodd digwyddiad ymgynghoriad cyhoeddus ym Mawrth 2014 gefnogaeth bellach i’r prosiect.

Mae ymgysylltu â thirfeddianwyr wedi ei arwain gan Mr Mike James, Cynghorydd Sir Cyngor Sir Penfro, a Chadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Cafwyd 3 digwyddiad cyhoeddus mewn cydweithrediad â Cadwch Gymru’n Daclus ble cafwyd cefnogaeth dda gan gynnwys aelodau o bob rhan o’r gymuned. Roedd y rhain yn cynnwys taith gerdded i godi ymwybyddiaeth a nifer o ddigwyddiadau i lanhau traethau.

 

Buddiolwyr y prosiect:

Mae Cymdeithas Llwybr Cerdded Llandudoch wedi gwneud gwaith tirfesur ac ymgynghori rhagarweiniol; gyda’r

ddogfennaeth wedi ei phasio ymlaen at Grŵp Llwybr Poppit Path Group.

 

Nodau:

Datblygu llwybr amlbwrpas (ar gyfer cerddwyr, seiclwyr, cadeiriau olwyn a defnyddwyr bygis) o Landudoch i Draeth Poppit. Ar hyn o bryd mae’n rhaid i’r defnyddwyr hyn rannu ffordd gul (fel arfer yn lled un cerbyd) gyda thraffig moduron. Nod y cais yw ceisio cyllid ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb i asesu’r rhwystrau i’w trechu cyn gwireddu hyn.

Darparu neu wella mynediad i’r arfordir a chefn gwlad yn ardal Llandudoch a Poppit ar gyfer

pawb heb wahaniaethu, gyda’r nod o wella amodau byw pobl leol ac

ymwelwyr, ac i wella’r amgylchedd a dealltwriaeth pobl o’r amgylchedd.

Enw llawn:

Tom Wells

Rhif Cyswllt:

07791 669339

Ebost: wells@bikebikebike.co.uk

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

Back to top