Ysbrydoli Sir Benfro

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r prosiect:

Bydd Sue Davies, Swyddog Datblygu Celfyddydau, yn gweithio ar y cyd gyda Planed, aelodau LAG Sir Benfro, rhwydweithiau rhanbarthol a chenedlaethol, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Penfro, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, preswylwyr Sir Benfro, darparwyr addysg, cymdeithion a staff sefydliadau cyllido i ddarparu’r prosiect i fodloni gweledigaeth, cenhadaeth ac amcanion Planed a phartneriaid prosiect eraill. Bydd Sue Davies, fel y prif ymgynghorydd yn sicrhau gwybodaeth bersonol o leoliadau, staff allweddol (rhanddeiliaid mewnol ac allanol), sefydlu cysylltiadau da, gwrando ar a chofnodi eu safbwyntiau yn ogystal â phrofi agweddau allweddol eu rhaglenni a’u pryderon, cofnodi datblygiad dogfennau gwerthuso mewn trafodaethau â nhw a chasglu gwybodaeth gan ddefnyddio meddalwedd gyfrifiadurol. Byddai’n wasanaeth ymgynghori hynod o bersonol wedi ei arwain gan arweinydd a rheolydd strategol celfyddydau arbenigol.

Cyflawniadau prosiect:

Mae’r prosiect yn gobeithio dwyn ynghyd y sector diwylliannol ar draws y sir gyfan i ddatblygu partneriaeth ddiwylliannol gref, gynaliadwy a fydd yn canolbwyntio ar y celfyddydau ar bob ffurf.  I ddechrau, datblygu ymarfer ymgynghorol a fydd yn cael ei arwain gan y sector celfyddydau, lle bydd unigolion medrus sydd â diddordeb yn cael y cyfle i weithio fel rhan o dîm prosiect a fydd yn arwain yr ymgynghoriad.

  • Dadansoddiad Sefyllfa ac archwiliad o ddarpariaeth bresennol y celfyddydau yn y sir gan gynnwys gwerthuso ymarfer a gweithgareddau presennol
  • Adolygiad o ymarfer datblygiad celfyddydau cynaliadwy gorau a phartneriaethau a datblygu dogfen ffurfiol – strategaeth ddiwylliannol ar gyfer Sir Benfro
  • Cynllun prosiect arfaethedig gan gynnwys amserlen ar gyfer newid ac amlinelliad o ba ganlyniadau i’w disgwyl
  • Rhaglen o ymgynghori â’r holl randdeiliaid
  • Byddai’r uchod yn cael ei gyflwyno mewn adroddiad prosiect cynhwysfawr gan gynnwys canfyddiadau, casgliadau, cynigion costio os yn berthnasol ac argymhellion creadigol i wella ymarfer celfyddydau presennol da ond wrth ystyried eu gweledigaeth, cynlluniau datblygu uchelgeisiol yn enwedig Grŵp Gweithredu dros Sir Benfro.
  • Rhwydweithiau gwella gwefannau yn Sir Benfro
  • Cyngor ac arweiniad datblygu cynulleidfa, partneriaeth, cyllido a rhaglennu.
  • Dyddiau datblygu tîm, diwrnod dathlu

Buddiolwyr y prosiect:

Nid yn unig bydd sectorau celfyddydau creadigol Sir Benfro yn elwa, ond hefyd yn eu tro, bydd preswylwyr ac ymwelwyr Sir Benfro yn elwa o’u celfyddydau.