Prosiect LEAF (Dysgu i Alluogi Cyflawniad a Boddhad)

Busnes

Disgrifiad o'r prosiect:

Mae LEAF yn brosiect ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru a fydd yn creu cyfleoedd i bobl dan anfantais allu cael mynediad at weithgareddau lles a choetir, cyrsiau hyfforddiant sgiliau coetir, wythnos o hyfforddiant dwys mewn gweithgareddau penodol i’r sector, mentora, lleoliadau gwaith a chymorth i fentrau newydd sbon.

Cyflawniadau prosiect:

Nid yw Tir Coed yn gweithredu yn Sir Benfro ar hyn o bryd, felly bydd peilot yn helpu Tir Coed i hyfforddi staff a pharhau i ddatblygu cysylltiadau gyda rhanddeiliaid y prosiect cyn lansio’r prosiect llawn ym mis Rhagfyr 2017. Bydd hefyd yn gyfle i Tir Coed ddysgu oddi wrth y gwahanol ddulliau partneriaeth sydd ar waith ym mhob un o’r siroedd (Ceredigion, Powys a Sir Benfro) a phenderfynu beth yw’r ffordd orau o adolygu a rhannu’r hyn a ddysgwyd ar draws y siroedd. Mae prosiect LEAF wedi’i gynllunio i allu sbarduno newid pendant ym mywyd pob cyfranogwr, gan gynnig dilyniant sydd wedi’i deilwra’n benodol ar gyfer sgiliau a dyheadau’r unigolyn.

Buddiolwyr y prosiect:

Y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, gofalwyr ifanc, darpariaeth addysgol amgen, defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl, grwpiau cymorth camddefnyddio sylweddau, canolfannau teulu, plant ag anableddau, troseddwyr, plant sy’n derbyn gofal, grwpiau ieuenctid, cyn-filwyr, oedolion ag anableddau dysgu, ffoaduriaid, ysgolion cynradd.

Leila Sharland (Director)

01970 636909

director@tircoed.org.uk