Deall Bywyd Comins yn Sir Benfro i ychwanegu gwerth yn y dyfodol

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r prosiect:

Nod Commons Vision yw darparu datrysiadau ymarferol i faterion tir comin ac ecolegol trwy eu gwasanaethau ymgynghori, ecolegol, amgylcheddol a rheoli. Maent yn darparu gwasanaeth i sylfaen eang o gominwyr, awdurdodau lleol, elusennau cenedlaethol, sefydliadau statudol a llywodraeth. Mae eu hethos yn seiliedig ar ymagwedd ecosystem, yn gweithio gyda’r amgylchedd naturiol i gynnal y systemau hynny sy’n cefnogi ein hanghenion diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd-gymdeithasol. Eu nod yw sicrhau bod eu heffaith yn fesuradwy a phriodol i anghenion y bobl, tirweddau, cynefinoedd a rhywogaethau dan sylw.

Cyflawniadau prosiect:

Diben yr ymchwiliad cam cyntaf hwn yw i sefydlu beth yw’r sefyllfa bresennol ar y comins yn Sir Benfro, casglu data llinell sylfaen, archwilio rhwystrau i arfer hawliau ar gomins a dechrau datblygu datrysiadau a fydd yn arwain at ail gam gweithgaredd. Bydd yr ail gam yn cychwyn gweithgareddau yn darparu gweithredoedd ymarferol sy’n cefnogi amaeth fugeiliol yn y sir, y gellir hefyd ei weithredu’n fwy eang ar draws Cymru. Y cynnig yw i ymchwilio cyfradd newid ar y comins yn Sir Benfro yn defnyddio cyfuniad o ddulliau a fydd yn cynnwys cyfarfodydd wyneb yn wyneb gyda phorwyr a phartneriaid, casglu data hanesyddol a datblygu set ddata gadarn ar gyfer mesur newid yn y dyfodol fel tystiolaeth i gefnogi polisi esblygol. Bydd pedwar comin ‘baromedr’ yn cael eu harchwilio mewn manylder, sy’n adlewyrchu’r gwahanol sefyllfaoedd a geir yng Nghymru.

Buddiolwyr y prosiect:

Sion Brackenbury (technical), Gwyn Jones (administrative)

07879 557740 (SB), 07884 116048 (GJ)

sion@commonsvision.com | dgl_jones@yahoo.co.uk