Cyrchfan Sir Benfro

Busnes

Disgrifiad o'r prosiect:

Mae Partneriaeth Cyrchfan Sir Benfro yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu amrywiaeth eang iawn o wasanaethau twristiaeth i gefnogi’r sector twristiaeth yn ehangach.

Nodau ac amcanion y bartneriaeth yw:

 

  • Cyd-weithio i gyflawni amcanion cyffredin
  • Hyrwyddo Sir Benfro fel cyrchfan wyliau
  • Twf parhaus y tu allan i brif fisoedd yr haf
  • Gwella ansawdd
  • Gwella’r amgylchedd, seilwaith ac adnoddau diwylliannol
  • Gwella effeithlonrwydd a phroffidioldeb y busnes.

 

Mae ymwneud diweddar â’r sector wedi dangos bod angen datblygu Cynllun Rheoli Cyrchfan Sir Benfro o’i gam cyntaf, cynnar, drafft, cyfredol i strategaeth wedi ei chyhoeddi’n broffesiynol sy’n dangos ymrwymiad yr holl sector.  Gwaith canolog fyddai hwn – yn cael ei gyflawni’r un pryd â’r astudiaeth dichonolrwydd, ar y sail bod y gwaith ymgysylltu rydym eisoes wedi ei wneud wedi dangos yn glir fod yna ymrwymiad i ddatblygu sefydliad twristiaeth sengl.

Cyflawniadau prosiect:

Bydd yn cyflawni dau ganlyniad:

  1. Cynllun Rheoli Cyrchfan Sir Benfro newydd
  2. Astudiaeth dichonolrwydd a chynllun gweithredu ar greu sefydliad twristiaeth newydd

Bydd y ddau waith maes yn cynnwys ymwneud ac ymgorffori pellach gyda gweithredwyr twristiaeth sector preifat (yn cynnwys busnesau meicro, busnesau BbaCH a Mawr), sefydliadau cyhoeddus a’r trydydd sector.

Yn ogystal â gweithgaredd marchnata cyrchfannau, rydym yn rhagweld y bydd y sefydliad newydd yn darparu’r llais strategol dros dwristiaeth, yn darparu hyfforddiant, cyngor a chymorth i’r sector.  Cyfeirir hefyd at roi blaenoriaeth i gynyddu’r cyfleoedd twristiaeth yn y cynllun datblygu lleol (thema un) a phwysigrwydd cyflawni mentrau twristiaeth cynaliadwy cymunedol (thema dau).

Cyfeirir yn benodol yn thema dau at yr angen i archwilio cyfleoedd economaidd penodol i’r sector sy’n unigryw i Sir Benfro fel ein cynnig o ran twristiaeth, gweithio mewn partneriaeth gyda Phartneriaeth Cyrchfan Sir Benfro.

Buddiolwyr y prosiect:

Mae’r gallu gan fodel cyflawni amgen a gyllidwyd yn gywir i gynyddu nifer ymwelwyr a’r hyn fyddant yn ei wario. Bydd hefyd yn cryfhau cadwyni cyflenwi lleol mewn dull mwy deinamig ac effeithiol i ‘farchnata cyrchfan’ yn y sir. Bydd y manteision i’w gweld drwy holl economi Sir Benfro.

Mike Cavanagh

01437 775240

mike.cavanagh@pembrokeshire.gov.uk