Cardiau Post a Phodlediadau

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r prosiect:

Amcan y prosiect Cardiau Post a Phodlediadau, sy’n cyfuno’r hynafol a’r modern, yw cysylltu pobl ifanc â’u cymuned a’u treftadaeth. Byddwn yn darparu hyfforddiant mewn technolegau digidol, ffotograffiaeth a ffilm, yn hyrwyddo ein treftadaeth ac yn rhoi’r sgiliau a’r portffolios proffesiynol i bobl ifanc i sefydlu menter newydd ac ysgogi twristiaeth. Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i sefydlu prosiect ‘hedyn’ blwyddyn o hyd, sy’n rhan o gysyniad prosiect ehangach a gefnogir gan amrywiaeth amrywiol o sefydliadau lleol.

Bydd y cyllid hwn yn ein galluogi i redeg blwyddyn gyntaf ein prosiect Cardiau Post a Phodlediadau i greu gwaith newydd i bobl ifanc yn ein hardal sydd hefyd yn bwydo’r diwydiant treftadaeth a thwristiaeth yr ydym yn dibynnu arno. Yn y flwyddyn gyntaf byddwn yn canolbwyntio ar feithrin cysylltiadau â sefydliadau treftadaeth a phartneriaid eraill, gan greu fforwm i ddatblygu gweledigaeth a rennir, datblygu sgiliau digidol a dechrau adeiladu presenoldeb ar-lein byd-eang ar gyfer ein hardal. Bydd y cyllid yn cefnogi un person ifanc i gael swydd ran amser fel Cydlynydd Treftadaeth ar gyfer ein hardal a fydd yn gweithio gyda hyd at 30 o fudiadau treftadaeth lleol sy’n cefnogi neu sydd â diddordeb yn ein prosiect. Bydd hefyd yn ariannu 3 o bobl ifanc i weithio fel Llysgenhadon Treftadaeth i weithio rhan amser yn uniongyrchol gyda’r sefydliadau hyn.

Cyflawniadau prosiect:

Bydd yr arian yn darparu hyfforddiant mewn sgiliau marchnata digidol ar gyfer y pedwar person ifanc dros y flwyddyn gyntaf, gan ddefnyddio offer arloesol sydd eisoes wedi’i sicrhau ar gyfer y prosiect. Byddant yn dechrau datblygu arbenigedd rhaglennu ac yn creu cyfres o fideos, gwefan a chyfryngau ar-lein eraill sy’n hyrwyddo ein hardal. Gyda mentora arbenigol byddant yn adeiladu brand ein hardal gan ddefnyddio llwyfannau ar-lein byd-eang a’r cyfryngau cymdeithasol i ledaenu ymwybyddiaeth o dreftadaeth a diwylliant ein hardal ac i ysgogi twristiaeth.

Buddiolwyr y prosiect:

Bydd y prosiect yn cael ei leoli ym Mhrosiect Ieuenctid Tanyard ym Mhenfro a bydd o fudd i Sir Benfro gyfan trwy ymgysylltu â sefydliadau treftadaeth lleol, yn enwedig yr ardaloedd lle maent wedi’u lleoli.

Sue Lines

01646 680068

sueelines@btinternet.com