Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau – Sir Benfro

Busnes

Disgrifiad o'r prosiect:

Mae gan MHPA weledigaeth gyfunol i greu glannau newydd ar gyfer Aberdaugleddau. Bydd rhan o’r cynllun hwn i gomisiynu astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer ailddatblygu safle gwag a diangen mewn lleoliad canol tref allweddol, sef hen Orsaf Lenwi Victoria ac adeilad cofrestredig Gradd II Quay Stores ar Victoria Road, sy’n eiddo i MHPA.

Cyflawniadau prosiect:

Bydd yr astudiaeth ddichonoldeb yn edrych ar y cynlluniau cychwynnol ar gyfer yr adeilad i fod yn ganolfan ddiwylliannol amlbwrpas. Bydd yn ystyried sut all y datblygiad hwn fodloni anghenion cymunedol orau a hefyd yn edrych ar yr holl ddefnyddiau eraill posibl, ynghyd â darluniau cysyniad. Bydd hefyd yn nodi pa ffynonellau cyllid eraill sydd ar gael. Mae cynlluniau’r pensaer wedi eu llunio ar gyfer y safle ac mae’r cynlluniau cychwynnol ar gyfer y datblygiad arfaethedig yn cynnwys:
• awditoriwm 400 sedd/cyfleuster cynhadledd/gwledda/lleoliad cerddoriaeth
• gofod manwerthu
• gofod arddangos
• caffi ac oriel yn edrych dros Ddyfrffordd y Ddau Gleddau.
• llety swyddfa i fusnesau newydd
• tŵr cysylltiol ar gyfer bwyty, bar a chyswllt pont i ganol y dref.
Derbyniwyd tri dyfynbris ar gyfer yr astudiaeth ddichonoldeb. Bydd yr astudiaeth
ddichonoldeb arfaethedig yn cymryd oddeutu 6 wythnos, wedi sicrhau cymeradwyaeth.
Bydd yr astudiaeth ddichonoldeb yn ymchwilio anghenion cymunedol ac asedau cymunedol
ac yn galw am gynnwys ac ymgysylltu lleol.
Bydd yr astudiaeth ddichonoldeb yn cynnwys:
• ymchwil i nodi anghenion y gymuned leol
• sut gall y gymuned leol fod yn rhan o’r prosiect
• archwilio cyfleoedd sydd eisoes wedi nodi ymhellach (fel y rhestrir isod) a

• nodi busnesau a sefydliadau trydydd sector eraill y gellid eu cynnwys yn y prosiect a sut y
gallent elwa o hyn Bydd y gwaith hwn yn parhau wedi’r prosiect i’r cyfnod adeiladu ac yn parhau unwaith y bydd y Ganolfan newydd yn weithredol, gyda’r potensial i annog sawl cenhedlaeth i gymryd rhan.
Wedi cwblhau’r adroddiad dichonoldeb, bydd yn hysbysu ailddatblygiad y safle ynghyd ag anghenion a chyfleoedd a nodwyd.

Buddiolwyr y prosiect:

Stella Hooper

01646 696375 / 07805 749164

stella.hooper@mhpa.co.uk