Astudiaeth Dichonoldeb a Chynllun Busnes ar gyfer Hyfforddiant Galwedigaethol Academi Cymru mewn Twristiaeth a Lletygarwch

Adnoddau naturiol a diwylliannol

Disgrifiad o'r prosiect:

Mae’r prosiect hwn ar gyfer Astudiaeth Dichonoldeb, Cynllun Busnes a Chynllun Gweithredu a bydd yn amlinellu rhwydwaith o academïau hyfforddiant dan arweiniad diwydiant ar gyfer y diwydiant twristiaeth ac a reolir gan y diwydiant twristiaeth. Mae Cam 1 yn Academi Beilot yn Sir Benfro a fydd yn creu templed i’w gyflwyno’n genedlaethol. Bydd rhwydweithio cenedlaethol a rhyngwladol yn allweddol, a bydd yn galluogi symudedd myfyrwyr, rhannu gwybodaeth ac ymarfer dda, cronfa cyflogaeth byd eang a chydnabyddiaeth ryngwladol i Gymru. Cynlluniwyd yr academïau i fod yn llwybr galwedigaethol yn hytrach na llwybr academaidd at yrfa. Nid pawb sydd wedi’u hadeiladu ar gyfer amgylchedd ysgol ffurfiol a byddant yn fwy addas i fframwaith dysgu sydd wedi’i seilio ar waith. Rhaid i’r rheiny sydd yn mynychu’r coleg dreulio mwy o amser mewn amgylchedd dysgu galwedigaethol i’w cyfarparu ar gyfer y byd gwaith. Mae’r sgiliau ymarferol hyn yn hanfodol i’r diwydiant twristiaeth ac ar hyn o bryd ni ddarperir ar eu cyfer yn ddigonol gan y ddarpariaeth hyfforddiant ac addysg bresennol.

Cyflawniadau prosiect:

Byddai modiwlau hyfforddiant yn cael eu cynllunio drwy gonsortiwm diwydiant, wedi’u hachredu gan sefydliad(au) addysgol partner a’u cyflwyno gan weithwyr proffesiynol hyfforddedig mewn cyfleuster academi pwrpasol a modern. Bydd yr academïau yn darparu cyfleoedd swyddi go iawn i bobl ifanc a ffrwd o ymgeiswyr sy’n barod am waith yn y diwydiant twristiaeth cynyddol. Byddai’r academïau’n cynnig ystod o gyrsiau, yn dibynnu ar anghenion yr ardal leol. Bydd angen cymysgedd o ystafelloedd dosbarth a theatrau darlithio ar yr academïau yn ogystal ag ystafelloedd ar gyfer dysgu ymarferol megis cegin a thai bwyta i ymarfer, ystafelloedd mewn gwesty ac ystafell(oedd) triniaeth sba/iechyd ffug. Byddant hefyd yn darparu cyswllt uniongyrchol gydag ysgolion cynradd ac uwchradd, colegau, swyddogion gyrfaoedd a rhieni a fydd yn y pendraw yn mynd i’r afael â’r canfyddiad tlawd o’r diwydiant drwy arddangos cyfleoedd sylweddol a chanlyniadau cadarnhaol drwy lwyddiant myfyrwyr yr ysgolion. Bydd y myfyrwyr hyn wedi astudio mewn academi o’r radd flaenaf, gyda’r gweithwyr proffesiynol gorau all Cymru eu cynnig ac wedi treulio amser yn gweithio yn y diwydiant yn rhai o fusnesau twristiaeth mwyaf blaenllaw’r byd.

Buddiolwyr y prosiect:

Sir Benfro

Emma Davies

01834 862440

edavies@bluestonewales.com