Astudiaeth Ddichonoldeb o Hemosyanin Ewinedd Moch (Slipper Limpet)

Busnes

Disgrifiad o'r prosiect:

Astudiaeth ymchwil yw’r prosiect hwn i ymchwilio i echdynnu hemosyanin o’r ewinedd moch a’i gymharu â hemosyanin a ddefnyddir ar hyn o bryd mewn cynnyrch fferyllol. Hefyd i ddatblygu cynllun ar gyfer echdynnu a thrin Ewinedd Moch r gyfer pysgotwyr sy’n dal yr ewin fel sgil ddaliad.

Bydd Mikota yn cydweithredu, ar gyfer y prosiect hwn ac yn barhaol, gyda rhanddeiliaid, pysgodfeydd a physgotwyr lleol i liniaru effaith negyddol Ewinedd Moch ar ddeifwyr Wystrys a Chregyn Bylchog yn ogystal â SACs (Ardaloedd Cadwraeth Arbennig). Y cynllun yw datblygu protocol a methodoleg cynaeafu a thrin sylfaenol ar gyfer deifwyr a physgotwyr lleol i’w defnyddio wrth iddynt gynaeafu ewinedd moch fel cynnyrch sgil ddaliad.

Cyflawniadau prosiect:

Rhan o’r ymgyrch yw edrych ar wella effeithlonrwydd, a lleihau costau a risgiau i ddeifwyr sy’n hepgor casglu Wystrys a Chregyn Bylchog sydd ag ewinedd arnynt, gan fod y gyfraith yn gwahardd eu symud yn y dŵr, neu eu dychwelyd i’r môr wedi eu tynnu oddi yno. Trwy ddarparu modd i ddeifwyr a physgotwyr “waredu” ar unrhyw ewinedd y byddant yn eu dal neu gynaeafu, bydd yn eu galluogi i gynaeafu anifeiliaid, heb unrhyw bryder o ran cost effaith fiolegol gwaredu’r ewinedd moch ar eu busnes. Gallai’r agwedd yma ar y prosiect ynddi ei hun wella effeithlonrwydd deifwyr o ffactor o 10, gan leihau costau a chynyddu elw. Effaith ddilynol hyn yw twf economaidd yn y busnesau hynny, ac yn fwy na thebyg greu swyddi atodol.

Ar gyfer dichonoldeb cyn fasnachol, mae cwmnïau Ymchwil a Datblygu Fferyllol yn chwilio am gyfansoddion newydd; gwyddom fod hemosyanin yn gymhorthyn protein hanfodol ar gyfer gwahanol fathau o frechlyn a therapïau trin canser. Prosiect dilynol fydd datblygiad cynllun masnacheiddio llawn ar gyfer hemosyanin ewinedd moch.

Buddiolwyr y prosiect:

Bydd defnydd o rywogaeth oresgynnol ar gyfer datblygu cynnyrch masnachol o fudd i’r rhanbarth arfordirol. Y nod yn y tymor canolig i hir yw clirio moroedd a gwlâu wystrys/cregyn bylchog sydd wedi eu heigio gan Ewinedd Moch ar gyfer ail hadu gan gwmnïau masnachol, gan ddenu buddsoddiad mewnol mewn acwafeithrin ar gyfer Wystrys a Chregyn Bylchog yn y gymuned leol.

 

Bydd hyn y defnydd cyntaf yn y byd ar gyfer Ewinedd Moch, nid yn unig ar gyfer ymchwil hemosyanin, ond ar gyfer ymchwiliadau cynnyrch biodechnoleg fasnachol hefyd.

 

Mae Mikota hefyd yn ymchwilio i gymunedau a lleoliadau eraill yn y Deyrnas Unedig a’r UE sydd wedi eu heffeithio’n negyddol gan Ewinedd Moch. Bydd Mikota yn gobeithio rhannu gwybodaeth a gobeithir creu prosiectau newydd ar gyfer ardaloedd eraill i gynorthwyo, ymgynghori a rheoli prosiectau adferiad ac adfywio. Bydd hyn yn creu swyddi atodol, tra hefyd yn dosbarthu gwybodaeth i’r cyhoedd yn gyffredinol ar yr un pryd.

Alex Muhlholzl

07876136446

alex@mikota.uk