Adeiladu Gallu Sir Benfro i Ofalu

Busnes

Disgrifiad o'r prosiect:

Bydd adeiladu Gallu i Ofalu, Sir Benfro yn defnyddio methodoleg Catalyddion Cymunedol i gefnogi’r gwaith o ddatblygu rhwydwaith o ddarparwyr-meicro a mentrau cymdeithasol i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau gofal, cymorth a lles lleol, hyblyg, o’r safon uchaf, sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Bydd yn rhoi gwir ddewis a rheolaeth i bobl dros eu gofal.

Bydd y prosiect 2-flynedd yn cefnogi sefydlu mentrau-meicro lleol neu fentrau cymdeithasol lleol i gynnig amrywiaeth o wasanaethau gofal, cymorth a lles i alluogi pobl fyw’n annibynnol am gyfnod hwy yn eu cartrefi, ac yn eu cymunedau eu hunain.  Bydd y prosiect hefyd yn cyd-weithio ag egin-fentrau cymdeithasol neu fentrau cymdeithasol sefydledig, sydd eisiau gwella eu llywodraethu a’u harferion busnes a/neu ddatblygu gwasanaethau newydd i fodloni gofynion a nodwyd.  Yn ogystal, bydd y prosiect yn helpu comisiynwyr ac ymarferwyr gwasanaethau i ddeall beth sy’n rhaid newid (diwylliant, systemau a llwybrau). Yna, bydd yn ei helpu i wireddu’r newidiadau hynny er mwyn gweddnewid y modd y darperir gofal cartref a gwasanaethau cymorth yn Sir Benfro.

Cyflawniadau prosiect:

Mae’r model cyflawni prosiect a ddisgrifir uchod yn ystyried yr adborth cychwynnol a gafwyd yn y Datganiad Budd. Mae’n cyfuno cefnogaeth arbenigol partner allanol gyda’r arbenigedd, y profiad, yr wybodaeth a’r rhwydweithiau gan ddau sefydliad lleol, sydd wedi cydweithio sawl gwaith yn y gorffennol. Mae’r model cyflawni diwygiedig yn cynnig cyfle gwych i wreiddio’r dull Catalyddion Cymunedol yn Sir Benfro.

Mae’r prosiect yn gweddu i Thema 2 y Strategaeth Datblygu Lleol – Hwyluso datblygiad masnachol, partneriaethau  busnes a chadwyni cyflenwi byr,  ac yn cyfrannu at yr amcanion strategol penodol sy’n dilyn:

  • Gweithgaredd rhwydwaith – rhannu arfer da, gwybodaeth, datblygu sgiliau a syniadau busnes
  • Mwy o ffocws ar fusnes – gwella proffidioldeb a sicrhau cynaliadwyedd drwy wella sgiliau busnes
  • Cefnogi a chynyddu swyddogaethau mentrau cymdeithasol
  • Cefnogi cyfleoedd i ymgeiswyr posibl gronni syniadau, cyllido a risgiau mewn partneriaeth
  • Hyrwyddo cyfleoedd i fusnesau arallgyfeirio neu rymuso pobl i ymchwilio i ddewisiadau hunangyflogaeth, gan gynnwys cyfle o bosibl i nifer o unigolion a chanddynt ddiddordeb tebyg ac amrywiaeth o sgiliau gyd-weithio.
  • Cynnig mentoriaid i’r rhai hynny sydd un ai yn sefydlu busnes am y tro cyntaf neu sy’n bwriadu ehangu ac angen cymorth i ystyried eu dewisiadau

Buddiolwyr y prosiect:

Pobl Sir Benfro

Sue Leonard

01437 769422

sue.leonard@pavs.org.uk

www.pavs.org.uk